Home

84 humansru คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 ติดต่อ: โทรศัพท์: 077-913363 Fax:077-913364
84 humansru คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัย/บริการวิชาการ/ข่าวนึกศึกษา/เอกสาร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจัดขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ หอประชุมวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาใหม่และนักศึกษาตัวแทนกลุ่มเรียนชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วม จำนวน 3,500 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ว่าที่ ดร. จาก University College London ประเทศอังกฤษ แนะนำเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ว่าที่ ดร. จาก University College London ประเทศอังกฤษ แนะนำเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทางด้านนาฏศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ทางด้านนาฏศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 8.00 – 13.00 น. สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ อาจารย์ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย โทร 063-1464197

ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2561

   ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษาที่ 12561  

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบ 2 โควต้า ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจำปีกาศึกษา 2561  โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสอบ ณ อาคาร84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดรับดังนี้และมีจำนวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แยกตามสาขาดังต่อไปนี้ 1.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)  พัฒนาชุมชน ภาษาไทย การจัดการทางวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สาร สนเทศน์ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2. ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) จิตรกรรม ดนตรีสากล 3. รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง 4.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต…