ปรัชญา

                                รู้จักตนเอง เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พึ่งตนเองได้

 

วิสัยทัศน์

                จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม มีสันติภาพ การพัฒนา   ที่ยั่งยืน และทำให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้นักศึกษารู้จักตัวเอง เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีอิสระในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์เรื่องต่างๆ ได้

2. ค้นคว้าวิจัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม มีสันติภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสังคม วิถีชีวิต และท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นฐานในการดำรงชีวิต และเข้าใจความหลากหลายของสังคม