สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

   ชื่อหลักสูตร              หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

                                  Bachelor of Political Science Program in Politics and Governments

   ชื่อปริญญา                        รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

                               Bachelor of Political Science( Politics and Governments)

   อักษรย่อปริญญา       ร.บ. (การเมืองการปกครอง)   

                          B.Pol.Sc. (Politics and Governments)

   ปรัชญา

บัณฑิตทางรัฐศาสตร์เป็นผู้ความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองการปกครอง รู้เท่าทันและเข้าใจอำนาจทางการเมือง การปกครอง และการบริหารอำนาจ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีอุดมการณ์หลักการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและองค์กรบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

         2. มีความประพฤติดี

         3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     

    รูปแบบของหลักสูตร

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

    แนวทางการศึกษาต่อปริญญาโท-เอก

                 สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนตร์หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         1. เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอื่นๆ)

         2. ตำรวจ/ทหาร/ นักพัฒนาชุมชน/ นักสังคมสงเคราะห์/ นักวิชาการแรงงาน/ เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นและอื่นๆ

         3. บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

         4. ข้าราชการกรมกองในหน่วยงานราชการต่างๆ

         5. บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน

EnglishThai