กำหนดจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน: การแข่งขันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษl(LanguagelSituationlinlASEANlCountries: ThelCompetitionllLanguages and English)l

humansru
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ กำหนดจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน: การแข่งขันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษl(LanguagelSituationlinlASEANlCountries: ThelCompetitionllLanguages and English)l ในวันศุกร์ที่l๒๕lพฤษภาคมl๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้สาธารณชนรับรู้ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะทำให้ผู้เสนอผลงานปรับปรุงงานวิจัยให้ดีขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้เกิดคำถามวิจัยอันจะนำไปสู่การวิจัยภาษาในปริบทสังคมในแง่มุมใหม่

Blog Attachment

Leave us a Comment