ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

Admin Suppawat

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

2.1 ปรัชญา
การจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในอนาคตต้องพัฒนาทำให้ผู้เรียน “รู้จักตนเอง เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และพึ่งตนเองได้”

2.2 วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม มีสันติภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และท้องถิ่นต้องพึ่งตนเองได้

2.3 พันธกิจ

1) จัดการศึกษาให้นักศึกษารู้จักตัวเอง เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีอิสระในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะทางภาษาและสามารถคิดวิเคราะห์วิพากษ์เรื่องราวต่างๆ ได้
2) ค้นคว้าวิจัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม มีสันติภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน
3) บริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสังคม วิถีชีวิต บริบทของท้องถิ่น และสามารถพึ่งตนเองได้
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นฐานในการดำรงชีวิต และเข้าใจความหลากหลายของสังคม

2.4 เป้าหมาย
ศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความหมายต่อการพัฒนาชีวิต และสังคมให้ผู้เรียนมีความรู้ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

EnglishThai