คณะผู้บริหาร

Admin Suppawat

ดร.พิชัย   สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

 
นางเอพร    โมฬี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.ชยชนน์  โพธิ์ทิพย์


ผู้ช่วยคณบดี

นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ

หัวหน้าสำนักงานคณบดีLeave us a Comment

EnglishThai