จัดโครงการอบรม “การพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร” เรื่องบุคลากร งานวินัยและนิติกร

IMG_1722
Admin Suppawat

 

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร” เรื่องบุคลากร งานวินัยและนิติกร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ได้รับเกียรติจาก คุณวิษณุ แก้วมีวงศ์ หัวหน้างานวินัยและนิติกร คุณพุธรัตน์ เจริญสุข ฝ่ายงานวินัยและนิติกร คุณดุษฎี ช่วยพรัด งานวินัยและนิติกร และคุณสุรสิทธิ์ พินนาขิเลย์ ฝ่ายงานวินัยและนิติกร วิทยากร

Leave us a Comment

EnglishThai