เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

Admin Suppawat
นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวเยาวลักษณ์ ปานแดง

นางสาวเยาวลักษณ์ ปานแดง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
นางสาวสิริพร เพิ่มศิริ

นางสาวสิริพร เพิ่มศิริ

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
นางจารี วาริชกิจกุล

นางจารี วาริชกิจกุล

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม ,ดนตรีสากล
นางสาวธิติภรณ์ แสงทอง

นางสาวธิติภรณ์ แสงทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ
นางสาวนัฎฑิญา เกิดสมบัติ

นางสาวนัฎฑิญา เกิดสมบัติ

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว

นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม , สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
นางสาวเมธาวี นวลเศษ

นางสาวเมธาวี นวลเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวสุทธิดา ชูลี

นางสาวสุทธิดา ชูลี

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวซาบีร่า ละเหร่า

นางสาวซาบีร่า ละเหร่า

เจ้าหน้าที่วารสาร/หลักสูตรปรัชญาและศาสนา ,มลายู ,นาฏศิลป์
นางสาวอรวรรณ ทองพันธ์

นางสาวอรวรรณ ทองพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ
นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี

นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน , ภาษาไทย
นางสาวมัลลิกา สะละหมัด

นางสาวมัลลิกา สะละหมัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
นางสาวสิริประภา จันทร์ดำ

นางสาวสิริประภา จันทร์ดำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวอธิฐาน ศรีสวัสดิ์

นางสาวอธิฐาน ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
นายอพิสิทธิ ชมเชย

นายอพิสิทธิ ชมเชย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายศุภวัชช์ ศรีพัฒน์

นายศุภวัชช์ ศรีพัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave us a Comment

EnglishThai