เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

Admin Suppawat
นางสาวนัฎฑิญา เกิดสมบัติ

นางสาวนัฎฑิญา เกิดสมบัติ

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
นางสาวเมธาวี นวลเศษ

นางสาวเมธาวี นวลเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว

นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม , สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
นางสาวอรวรรณ ทองพันธ์

นางสาวอรวรรณ ทองพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ
นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี

นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน , ภาษาไทย
นางสาวสิริพร เพิ่มศิริ

นางสาวสิริพร เพิ่มศิริ

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาวสุทธิดา ชูลี

นางสาวสุทธิดา ชูลี

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
นางสาวซาบีร่า ละเหร่า

นางสาวซาบีร่า ละเหร่า

เจ้าหน้าที่วารสาร/หลักสูตรปรัชญาและศาสนา ,มลายู ,นาฏศิลป์
นางสาวมัลลิกา สะละหมัด

นางสาวมัลลิกา สะละหมัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
นางสาวสิริประภา จันทร์ดำ

นางสาวสิริประภา จันทร์ดำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวธิติภรณ์ แสงทอง

นางสาวธิติภรณ์ แสงทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ
นางสาวเยาวลักษณ์ ปานแดง

นางสาวเยาวลักษณ์ ปานแดง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
นางสาวอธิฐาน ศรีสวัสดิ์

นางสาวอธิฐาน ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
นายอพิสิทธิ ชมเชย

นายอพิสิทธิ ชมเชย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายศุภวัชช์ ศรีพัฒน์

นายศุภวัชช์ ศรีพัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางจารี วาริชกิจกุล

นางจารี วาริชกิจกุล

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม ,ดนตรีสากล

Leave us a Comment

EnglishThai