ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย

IMG_2063
Admin Suppawat

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ วันพุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา o๙.oo น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment

EnglishThai