ด้วยสาขาวิชาจิตรกรรม จัดตั้งหอศิลป์ศรีวิชัยเป็นหอศิลป์ระดับชาติ

IMG_2684
Admin Suppawat

ด้วยสาขาวิชาจิตรกรรม จัดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนา เรื่องการจัดตั้งหอศิลป์ศรีวิชัยเป็นหอศิลป์ระดับชาติ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยากรโดย
1 อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน (อดีตผู้อำนวยการหอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
2. อาจารย์ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ และภัณฑารักษ์อิสระ)

Leave us a Comment

EnglishThai