ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

IMG_7794
Admin Suppawat

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ปราณี เพชรแก้ว ประธาน พร้อมด้วย ดร.ทวัช บุญแสง กรรมการ และ อ.กันยารัตน์ จันทร์สว่าง กรรมการและเลขานุการ

ร่วมกันประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

Leave us a Comment

EnglishThai