• คณะกรรมการประจำคณะ
 • Faculty Information
 • Major / Course
 • Staff
 • Research
 • News / Events
 • งานแผนและงบประมาณ
 • Contact US
 • แบบฟอร์มแผนดำเนินโครงการ
 • Board of Director
 • งานประกันคุณภาพและรับรองสถาบัน
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
 • ตารางนัดประชุมคณบดี
 •       

     

   

        

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    12-10-2017   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.6 จากโครงการ Rajabhat Camping 2018
    10-10-2017   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.6 จากโครงการ Rajabhat Camping 2018
   
  งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560
    27-09-2017   งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560
   
  การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    14-09-2017   การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
  สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
    11-09-2017   สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   
  โครงการ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เสริมความเข้มแข็งให้้แก่ท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวไกลสู่สากล
    07-09-2017   โครงการ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เสริมความเข้มแข็งให้้แก่ท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวไกลสู่สากล
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 3 แชมป์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ «ราชพฤกษ์เกมส์» ครั้งที่ 13
    01-09-2017   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 3 แชมป์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ «ราชพฤกษ์เกมส์» ครั้งที่ 13
   
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันพุธที่ 30 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี
    30-08-2017   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันพุธที่ 30 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี
   
  พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand research expo 2017)
    28-08-2017   พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand research expo 2017)
   
  การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานกีฬา ราชพฤกษ์เกมส์
    28-08-2017   การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานกีฬา ราชพฤกษ์เกมส์
   
  งานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 วันที่ 18-19 ส.ค. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    20-08-2017   งานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 วันที่ 18-19 ส.ค. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
    17-08-2017   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
   

  15-07-2017   ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
  12-07-2017   งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
  05-07-2017   ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓
  21-04-2017   การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
  07-12-2016   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
  29-11-2016   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
  28-11-2016   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
  17-11-2016   ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม «เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่»
  อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย  

  ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)