• คณะกรรมการประจำคณะ
 • Faculty Information
 • Major / Course
 • Staff
 • Research
 • News / Events
 • งานแผนและงบประมาณ
 • Contact US
 • แบบฟอร์มแผนดำเนินโครงการ
 • Board of Director
 • งานประกันคุณภาพและรับรองสถาบัน
 •       

  ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม
    19-06-2017   ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม
   
  ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
    19-06-2017   ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
   
  ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    19-06-2017   ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
  โครงการ
    12-06-2017   โครงการ "เปิดบ้าน สานสัมพันธ์น้องพี่เลือดส้ม-ขาว
   
  โครงการ «ทำบุญตักบาตร ณ วัดตระพังจิก» ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
    12-06-2017   โครงการ «ทำบุญตักบาตร ณ วัดตระพังจิก» ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
    02-06-2017   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
   
  อบรมพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ «บทความ:เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่»
    27-05-2017   อบรมพัฒนาการเขียนบทความวิชาการและงานสร้างสรรค์ «บทความ:เขียนอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่»
   
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการสังเคราะห์งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
    24-05-2017   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการสังเคราะห์งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑
   
  การประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการคัดเลือกตัวแทนบุุคลากรสายวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
    23-05-2017   การประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการคัดเลือกตัวแทนบุุคลากรสายวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
   
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
    23-05-2017   ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
   
  ถ่ายทอดสดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
    20-05-2017   ถ่ายทอดสดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559
   
  เสวนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ «นักศึกษากับความเป็นพลเมือง» ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    11-05-2017   เสวนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ «นักศึกษากับความเป็นพลเมือง» ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   

  08-11-2016   โครงการ “ทำบุญตักบาตรประจำเดือน”
  22-01-2016   ขอเชิญ..อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป “โครงการตักบาตรประจำเดือน” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  26-11-2015   โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
  27-10-2015   ขอเชิญ...อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ลานพลเมือง ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
  อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓
  21-04-2017   การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
  07-12-2016   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
  29-11-2016   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
  28-11-2016   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
  17-11-2016   ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม «เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่»
  17-11-2016   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2
  17-11-2016   ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 การพิจารณากระบวนการยุติธรรม
  11-11-2016   การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ «วลัยลักษณ์วิจัย» ครั้งที่ 9
  อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย  
  21-12-2016   ขอเชิญคณาจารย์ ส่งบทความวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
  21-12-2016   ขอเชิญกองบรรณาธิการประชุม เพื่อพิจารณาบทความวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
  17-12-2016   ขอเชิญกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศ่าสตร์ฯ ตรวจบรุ๊ฟ รอบสุดท้าย ก่อนส่งโรงพิมพ์
  11-12-2016   ขอเชิญ กองบรรณาธิการเตรียมต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
  02-12-2016   ขอเชิญประชุม กองบรรณาธิการวารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ก่อนส่งโรงพิมพ์)
  18-11-2016   สาระน่ารู้สำหรับการพิมพ์บทความวิชาการ
  18-11-2016   ประชุมกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ฯ
  อ่านทั้งหมด :  ข่าวงานวารสาร