• คณะกรรมการประจำคณะ
 • Faculty Information
 • Major / Course
 • Staff
 • Research
 • News / Events
 • งานแผนและงบประมาณ
 • Contact US
 • แบบฟอร์มแผนดำเนินโครงการ
 • Board of Director
 • งานประกันคุณภาพและรับรองสถาบัน
 • แบบฟอร์ม
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
 • ตารางนัดประชุมคณบดี
 •       

   

  การประชุมเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตมีงานทำ ณ ห้องประชุม MSC7ชั้น 2 อาคาร MSC2
    06-12-2017   การประชุมเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตมีงานทำ ณ ห้องประชุม MSC7ชั้น 2 อาคาร MSC2
   
  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) สำนักจัดการทรัพย์สิน ให้บริการทางวิชาการโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนท้องถิ่น
    06-12-2017   ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC) สำนักจัดการทรัพย์สิน ให้บริการทางวิชาการโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนท้องถิ่น
   
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    20-11-2017   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   
  ประชุมเลือกตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
    17-11-2017   ประชุมเลือกตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
   
  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย (เบื้องต้น) เพื่อเสนอขอรับทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561
    10-11-2017   ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย (เบื้องต้น) เพื่อเสนอขอรับทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561
   
  ภาพบรรยายกาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
    10-11-2017   ภาพบรรยายกาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
   
  ประชาสัมพันธ์จุดบริการรับชุดครุยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
    02-11-2017   ประชาสัมพันธ์จุดบริการรับชุดครุยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
   
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    30-10-2017   ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    12-10-2017   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.6 จากโครงการ Rajabhat Camping 2018
    10-10-2017   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.6 จากโครงการ Rajabhat Camping 2018
   
  งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560
    27-09-2017   งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560
   
  การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    14-09-2017   การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   

  15-07-2017   ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
  12-07-2017   งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
  05-07-2017   ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓
  21-04-2017   การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
  07-12-2016   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
  29-11-2016   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
  28-11-2016   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
  17-11-2016   ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม «เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่»
  อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย  

  ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)