• คณะกรรมการประจำคณะ
 • Faculty Information
 • Major / Course
 • Staff
 • Research
 • News / Events
 • งานแผนและงบประมาณ
 • Contact US
 • แบบฟอร์มแผนดำเนินโครงการ
 • Board of Director
 • งานประกันคุณภาพและรับรองสถาบัน
 • แบบฟอร์ม
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
 •    

   

   

    

   

   

   

  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผนึก ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 จัดโครงการ «ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา»
    08-04-2018   คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผนึก ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 จัดโครงการ «ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา»
   
  โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
    24-03-2018   โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
   
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561
    24-03-2018   ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561
   
  ประชุมติดตามแผนดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2561และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ
    27-02-2018   ประชุมติดตามแผนดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2561และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ
   
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม « วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ »
    13-02-2018   ขอเชิญร่วมกิจกรรม « วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ »
   
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น
    01-02-2018   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น
   
  โครงการ
    25-01-2018   โครงการ " แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารกับหน่วยงานภายนอกและการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภายนอก (MOU)
   
  เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก”
    24-01-2018   เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก”
   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
    23-01-2018   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
   
  กำหนดการจัดโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    23-01-2018   กำหนดการจัดโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
   ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัเพื่อจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โ
    23-01-2018   ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัเพื่อจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โ
   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    10-01-2018   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   

  10-03-2018   ดาวโหลดแบบฟอร์มการทำสัญญาทุนวิจัย พ.ศ.2561
  15-07-2017   ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
  12-07-2017   งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
  05-07-2017   ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
  21-04-2017   ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓
  21-04-2017   การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
  07-12-2016   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
  29-11-2016   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
  28-11-2016   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
  อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย