ประวัติคณะ

 

ประวัติคณะ

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มจากการก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 เป็น 1 ใน 7 แห่งของวิทยาลัยครูที่ตั้งขึ้นใหม่ สังกัดกรม การฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการเงินกู้ของธนาคารโลก จำนวน 54 ล้านบาท ดำเนินการจัดตั้งเป็นโครงการระยะ  3  ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2519  โดยมีพัฒนาการมา   โดยลำดับ

          พ.ศ. 2519 เริ่มใช้ชื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหมือนกับคณะวิชาอื่นๆ ของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบ  และดำเนินการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) พุทธศักราช 2521 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง) ในวิชาเอกต่างๆ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          พ.ศ. 2522 ได้ขยายฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการอบรมบุคลากรประจำการ (อคป.) ตามนโยบายของวิทยาลัย 

          พ.ศ. 2523 ได้ขยายการจัดการศึกษา โดยรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช 2525 ได้เปิดการสอนตามโครงการอบรมบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ที่จังหวัดชุมพร ตามนโยบายของสถาบันที่ต้องการขยายการผลิตบัณฑิตตามความ    ต้องการของท้องถิ่นใน พื้นที่รับผิดชอบ 

          พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขานอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ได้แก่ สาขาศิลปศาสตร์และอีกหลายกลุ่มสาขาวิชา 

          พ.ศ. 2538 ชื่อ "คณะวิชา" เปลี่ยนเป็น "คณะ" ไม่มีคำว่า "วิชา" ต่อท้าย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538

          พ.ศ. 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารคณะตามนโยบายของสภาสถาบันราชภัฏ คือ ยกเลิก "ภาควิชา"  ให้มีการรวมกลุ่มอาจารย์ในรูปของคณะกรรมการกลุ่มสาขาวิชารับผิดชอบด้าน วิชาการเรียกว่า "กลุ่มสาขาวิชา" และมีสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยดำเนินงาน พุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

          พ.ศ. 2547  ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างดังกล่าว ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การเรียน  การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม