ดร.พิชัย   สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 

'

ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
 
 
 
นางเอพร    โมฬี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
 

ดร.ชยชนน์  โพธิ์ทิพย์


ผู้ช่วยคณบดี

 

นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี