โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน/งบประมาณ

ภายใน

ภายนอก

1

นายสิทธิชัย  ชีวโรรส

ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม

ผลของการอ่านอย่างกว้างขวางต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

57,500

 

2

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ

รูปแบบความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

60,000

 

3

น.ส.กันตินันท์  เพียสุพรรณ

ศึกษาลักษณะการแปรคำศัพท์และทัศนคติภาษาถิ่นของคนมอญสามช่วงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

60,000

(คืนทุน)

 

4

นายธิติ  พานวัน

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลนในพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

60,000

 

5

นายสิทธิพร  รอดปังหวาน

และคณะ

การอนุรักษ์คลองท่าทองใหม่โดยชุมชนมีส่วนร่วม

90,050

 

6

ผศ.เกียรติศักดิ์  ดวงจันทร์

ความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

60,000

 

7

น.ส.อุมา  สินธุเศรษฐ

สมาคมจีนอั้งยี่ในประเทศไทย : อั้งยี่ภาคใต้

60,000

 

8

นายอยับ  ซาดัดคาน

บทบาทของกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่าวท่าศาลา

อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช

69,950

 

9

น.ส.เบญจวรรณ  ทิพย์ประชาบาล

การศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลที่ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อความของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

30,000

(คืนทุน)

 

10

ดร.วาสนา  จาตุรัตน์

การประเมินผลการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลขุนทะเล

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

60,000

 

11

นายพงศ์เทพ  แก้วเสถียร

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนฐานวิถีชีวิตชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย ต.ศาลาด่าน

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

 

328,300

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 

 

         

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน/งบประมาณ

ภายใน

ภายนอก

12

ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง

ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม

งบประมาณทั้งหมด 320,000 บาท ดำเนินการ   50% เป็นเงิน 160,000บาท

ประเพณีลากพระ

 

160,000

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

13

นายณัฐดนัย  พยัคฆพันธ์

งบประมาณทั้งหมด 407,000 บาท
ดำเนินการ
40% เป็นเงิน   162,800 บาท

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรสวนยาง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในยุคราคายางถดถอย

 

162,800

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รวม 13 โครงการ

607,500

651,100

รวมงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

1,258,600


ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2559

ลำดับ

บทความ/การนำเสนอผลงานการประชุมวิชาระดับชาติ นานาชาติ/ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผู้ทำผลงาน

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

แหล่งเผยแพร่

1

ผู้รู้โนรา – ผู้รู้หนังลุง : แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

อ.วนิษา  ติคำ

อ.จีรวรรณ  ศรีหนูสุด

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

2

ความสัมพันธ์ของชุมชนกับป่าคู อ.นาโยง จ.ตรัง

อ.พงศ์เทพ  แก้วเสถียร

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

3

การสอนท่ามกลางสื่อใหม่ๆ

อ.อมรรัตน์  แซ่กวั่ง

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

4

ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ในปัจจุบัน : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.สมเจตน์  ผิวทองงาม

อ.สิทธิชัย  ชีวะโรรส

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

5

สืบโยดสาวย่านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ : พลังความคิดและภูมิปัญญา

อ.อร่ามรัศมิ์  ด้วงชนะ

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

6

พลังชุมชนกับมหาวิทยาลัย : ความท้าทายและคำตอบของโลกในอนาคต

ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

7

วิถีชีวิตบนอ่าวบ้านดอนในรูปแบบผลงานจิตรกรรม

อ.เดชวินิตย์  ศรีพิณ

มกราคม เมษายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

8

การปกครองท้องถิ่นไทย: ประชาธิปไตย

ที่แท้จริงคือการปกครองตนเอง

อ.พสุวดี  พลพิชัย

พฤษภาคม – สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

9

 

โรฮีนจา : ชาติพันธุ์และความเปลือยเปล่าของคนไร้รัฐ

ผศ.สมทรง  นุ่มนวล

พฤษภาคม สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

10

BALL iS NOT a Place in Thailand but

Perhaps it Should Be

Chris Hawes

พฤษภาคม สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

11

อักษรจีน กระบวนการสื่อสารและผสานความหมายผ่านอักษรเลียนธรรมชาติ

อภิญญา ศิริวรรณ

พฤษภาคม สิงหาคม2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

12

ชื่อภาพ The Buauty of Field
- ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.1
- ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.2

- ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.3

- ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.4

- ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.5

- ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.6

- ชื่อภาพ The Buauty of Field  No.7

ผศ.ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ์

15 มี.ค. – 9 เม.ย. 59

นิทรรศการระดับชาติ ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15

ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

13

ชื่อภาพ Nothing Last Forever
- ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.1
- ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.2

- ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.3

- ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.4

- ชื่อภาพ Nothing Last Forever  No.5

อ.วรรณลพ  มีมาก

15 มี.ค. – 9 เม.ย. 59

นิทรรศการระดับชาติ ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15

ณ หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

14

ชื่อภาพ ความงามของท้องทุ่ง

ผศ.ธีรศักดิ์  ทองนุ้ยพราหมณ์

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

ชื่อภาพ ดอกไม้ให้คุณ

อ.เดชวินิตย์  ศรีพิณ

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16

ชื่อภาพ สืบสานตำนานพระเวท

อ.พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17

ชื่อภาพ หุ่นนิ่ง

ดร.พิชัย  สุขวุ่น

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18

ชื่อภาพ “body no.23”

อ.วรรณลพ  มีมาก

22-25 มีนาคม 2559

โครงการนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19

THE DOCTORAL CURRICULUM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN ASEAN : SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THAILAND AND MALAYSIA

ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ

10-11 August 2016

Thammasat University