:
 • อาจารย์ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
  อาจารย์ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย

  1805 hits

  ชื่อ - สกุล
  นางธัญญ์ฐิตา  อัครภิรมย์ชัย
  ตำแหน่ง อาจารย์ (หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์)
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม.(การจัดการทางวัฒนธรรม)
  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อีเมล์ thanyathita@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน -
  ความเชี่ยวชาญ นาฎศิลป์,ศิลปะการการแสดง

.