:
 • ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์
  ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์

   

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.ดร.สุมาลัย  กาลวิบูลย์
  ตำแหน่ง ผศ. (หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา)
  วุติการศึกษา
  Ph.D. (Buddhist Studies)
  สถาบันการศึกษา  University of Delhi
  อีเมล์ sumalouise@gmail.com / drsumalai@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1191
  ความเชี่ยวชาญ พุทธศาสนศึกษา
 • อาจารย์เอกมันต์ แก้วทองสอน
  อาจารย์เอกมันต์ แก้วทองสอน

   

  ชื่อ - สกุล
  นายเอกมันต์  แก้วทองสอน
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา)
  สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 1191
  ความเชี่ยวชาญ พุทธปรัชญา,ปรัชญาตะวันตก,สุนทรียศาสตร์
 • ผศ.ดีรภรณ์ บัณฑิตชน
  ผศ.ดีรภรณ์ บัณฑิตชน

   

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.ดีรภรณ์  บัณฑิตชน
  ตำแหน่ง ผศ.
  วุติการศึกษา ศศ.ม. (ปรัชญา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อีเมล์ ying-ying12@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1191
  ความเชี่ยวชาญ ปรัชญา
 • อาจารย์ทิพย์สตรี ทิพย์มนตรี (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ทิพย์สตรี ทิพย์มนตรี (ลาศึกษาต่อ)

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวทิพย์สตรี  ทิพย์มนตรี
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา
  อีเมล์ tipsatree@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1191
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ผศ.เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์
  ผศ.เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์

   

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.เกียรติศักดิ์  ดวงจันทร์
  ตำแหน่ง ผศ.
  วุติการศึกษา
  อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  อีเมล์ kaittisakduangchan@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1191
  ความเชี่ยวชาญ ปรัชญา

.