:
 • ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
  ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง

   

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง
  ตำแหน่ง ผศ. (ประธานหลักสูตรการเมืองการปกครอง)
  วุติการศึกษา
   -
  สถาบันการศึกษา  -
  อีเมล์ chaiwat63@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 1123
  ความเชี่ยวชาญ  การเมืองการปกครอง
 • อาจารย์เพ็ญนภา สวนทอง
  อาจารย์เพ็ญนภา สวนทอง

  ชื่อ - สกุล นางสาวเพ็ญนภา  สวนทอง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
   -
  สถาบันการศึกษา  -
  อีเมล์ pennapa.sru@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1123
  ความเชี่ยวชาญ  การเมืองการปกครอง
 • อาจารย์ณัฐดนัย  พยัฆพันธ์
  อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์

  ชื่อ - สกุล
  นายณัฐดนัย   พยัฆพันธ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
   -
  สถาบันการศึกษา  -
  อีเมล์ natdanai.now@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1123
  ความเชี่ยวชาญ การเมืองการปกครอง
 • ดร.พิสิฐ  นิลเอก
  ดร.พิสิฐ นิลเอก

   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.พิสิฐ  นิลเอก
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
   -
  สถาบันการศึกษา  -
  อีเมล์ bhishit.n@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1123
  ความเชี่ยวชาญ  การเมืองการปกครอง
 • อาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ
  อาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ

  ชื่อ - สกุล
  นายกฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
   -
  สถาบันการศึกษา  -
  อีเมล์ Krissanapong.vic@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1123
  ความเชี่ยวชาญ  การเมืองการปกครอง
 • อาจารย์มาดล จรูญรัตน์
  อาจารย์มาดล จรูญรัตน์

  ชื่อ - สกุล
  นายมาดล  จรูญรัตน์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
   -
  สถาบันการศึกษา  -
  อีเมล์ m_jaroonrat@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1123
  ความเชี่ยวชาญ  การเมืองการปกครอง
 • อาจารย์ธาตรี คำแหง
  อาจารย์ธาตรี คำแหง

   

  ชื่อ - สกุล
  นายธาตรี  คำแหง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล์ thatri.khamhaeng@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1123
  ความเชี่ยวชาญ -

.