:
 • ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
  ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
  ตำแหน่ง ผศ. (ประธานหลักสูตรจิตรกรรม)
  วุติการศึกษา ศ.ม. (จิตรกรรม)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  อีเมล์ tirasak_1@hotmail.co.th
  โทรศัพท์ภายใน 1126
  ความเชี่ยวชาญ จิตรกรรม
 • อาจารย์เดชวินิตย์ ศรีพิณ
  อาจารย์เดชวินิตย์ ศรีพิณ

  ชื่อ - สกุล
  นายเดชวินิตย์  ศรีพิณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศ.ม. (ทัศนศิลป์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  อีเมล์ d_neocheng@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1126
  ความเชี่ยวชาญ สอนวาดภาพจิตรกรรม
 • อาจารย์วรรณลพ  มีมาก
  อาจารย์วรรณลพ มีมาก

   

  ชื่อ - สกุล
  นายวรรณลพ   มีมาก
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศ.ม. (จิตรกรรม)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์                  meemak@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1126
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ดร.พิชัย สุขวุ่น
  ดร.พิชัย สุขวุ่น

  ชื่อ - สกุล
  ดร.พิชัย  สุขวุ่น
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  อีเมล์ pichaiart@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1126
  ความเชี่ยวชาญ จิตรกรรม
 • ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ อินทชุ่ม
  ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ อินทชุ่ม

  ชื่อ - สกุล
  ว่าที่ ร.ท. พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 1126
  ความเชี่ยวชาญ จิตรกรรม

.