:
 • ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์
  ผศ.เสรี ด้วงคำจันทร์

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.เสรี  ด้วงคำจันทร์
  ตำแหน่ง ผศ. (ประธานหลักสูตรดนตรีสากล)
  วุติการศึกษา
  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
  สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  อีเมล์ doungkamjan@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1130
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์อรอุษา หนองตรุด (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์อรอุษา หนองตรุด (ลาศึกษาต่อ)

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอรอุษา  หนองตรุด
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  M.A. (Composition)
  สถาบันการศึกษา

  Korea National University of Arts

  อีเมล์ machiatobeach@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1130
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์บัญชา อาษากิจ
  อาจารย์บัญชา อาษากิจ

  ชื่อ - สกุล
  นายบัญชา   อาษากิจ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ aj.bunbun@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1130
  ความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า
 • อาจารย์โสวภา สงขาว
  อาจารย์โสวภา สงขาว

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวโสวภา  สงขาว
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
   -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์                  Sowapa_Violin@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1130
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์มนตรี ด้วงชนะ
  อาจารย์มนตรี ด้วงชนะ

  ชื่อ - สกุล
  นายมนตรี  ด้วงชนะ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อีเมล์ chulamusicschool@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1130
  ความเชี่ยวชาญ การขับร้อง กีตาร์คลาสสิก การขับร้องประสานเสียง
 • อาจารย์กิติมา ทวนน้อย
  อาจารย์กิติมา ทวนน้อย

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวกิติมา  ทวนน้อย
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ KIMAKASA@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1130
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์มาโนชญ์ ยกเชื้อ
  อาจารย์มาโนชญ์ ยกเชื้อ

   

  ชื่อ - สกุล
  นายมาโนชญ์  ยกเชื้อ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์                  kalamailman@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1130
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ฉลองชัย โฉมทอง
  อาจารย์ฉลองชัย โฉมทอง

   

  ชื่อ - สกุล
  นายฉลองชัย  โฉมทอง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา (สูงสุด)
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ pun8000@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1130
  ความเชี่ยวชาญ -

.