:
 • ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
  ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

  ชื่อ - สกุล


  ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ph.d  (Linguistics and Applied Linguistics)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ chayachonphotip@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1136
  ความเชี่ยวชาญ -

   

 • อาจารย์วัชรีญา ยะวิเชียร
  อาจารย์วัชรีญา ยะวิเชียร   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาววัชรีญา  ยะวิเชียร
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.ม. (วรรณกรรมจีนร่วมสมัย)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ watchareeya@live.cn
  โทรศัพท์ภายใน 1136
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล
  ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล


   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาจีน)
  วุติการศึกษา
  M.Ed. (Chinese)
  สถาบันการศึกษา Yunnan Normal University,China
  อีเมล์ gaoxiangcai@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1136
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาจีน
 • อาจารย์อภิญญา ศิริวรรณ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์อภิญญา ศิริวรรณ (ลาศึกษาต่อ)   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอภิญญา  ศิริวรรณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  M.A. (Teaching Chinese as a Second Language)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ vespa_taro@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1136
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์อมรา อภัยพงศ์ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์อมรา อภัยพงศ์ (ลาศึกษาต่อ)

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอมรา  อภัยพงศ์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  M.A.(Applied Linguistics)
  สถาบันการศึกษา Yunnan Normal University,China
  อีเมล์ krujeen@hotmail.co.th
  โทรศัพท์ภายใน 1136
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาจีน
 • อาจารย์อุมา สินธุเศรษฐ
  อาจารย์อุมา สินธุเศรษฐ   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอุมา  สินธุเศรษฐ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  M.A. (Chinese Study)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ uma.sinthuset@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1136
  ความเชี่ยวชาญ -

.