:
 • อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส
  อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส

   

  ชื่อ - สกุล
  นายสิทธิชัย  ชีวะโรรส
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  วุติการศึกษา
  M.A. (English Language and Literature)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ Sitthichai.5755@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
 • Mr.Christopher John Hawes
  Mr.Christopher John Hawes

   

   

  ชื่อ - สกุล
  Mr.Christopher John Hawes
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
  ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

   

   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์  อรรถพลพิพัฒน์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ ammyarts@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ -
 • Mr. John David Mackay
  Mr. John David Mackay

   

   

  ชื่อ - สกุล
  Mr. John David Mackay  
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ -
 • Ms.Joan Janice Orsolino Martires
  Ms.Joan Janice Orsolino Martires

   

  ชื่อ - สกุล
  Ms.Joan Janice Orsolino Martires
  ตำแหน่ง  
  วุติการศึกษา
   
  สถาบันการศึกษา  
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ  
 • Mr. David Andrew Meyer
  Mr. David Andrew Meyer

   

   

  ชื่อ - สกุล
  Mr. David Andrew Meyer
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  วุติการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ  
 • อาจารย์ ณ ฤทัย จันทร์ทัพ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ ณ ฤทัย จันทร์ทัพ (ลาศึกษาต่อ)

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาว ณ ฤทัย  จันทร์ทัพ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อีเมล์ naeilchula@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ การอ่านการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
 • อาจารย์ชุตินันท์ หนูบุตร (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ชุตินันท์ หนูบุตร (ลาศึกษาต่อ)

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวชุตินันท์  หนูบุตร
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อีเมล์ j_chutee@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ การเขียน
 • อาจารย์จิตราพร มงคลเคหา
  อาจารย์จิตราพร มงคลเคหา

   

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวจิตราพร  มงคลเคหา
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
  สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ tal_mongkolkeha@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจ
 • อาจารย์นุชนาฏ อิ่มใจดี
  อาจารย์นุชนาฏ อิ่มใจดี

   

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวนุชนาฏ  อิ่มใจดี
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.ม. (การแปลอังกฤษ-ไทย)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ neverdown2525@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์นภัสส์สินี รอดเกิด
  อาจารย์นภัสส์สินี รอดเกิด

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวนภัสส์สินี  รอดเกิด
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  M.A. (Applied linguistics)
  สถาบันการศึกษา The University of Adelaide
  อีเมล์ sini.rotkert@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ  -
 • ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม
  ผศ.สมเชาว์ ชาตินฤดม

   

  ชื่อ - สกุล
  ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม
  ตำแหน่ง ผศ.
  วุติการศึกษา
  ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ somchaochatnarudom@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1140
  ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ

.