:
 • อาจารย์ปุณยวีร์ หนูประกอบ
  อาจารย์ปุณยวีร์ หนูประกอบ

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวปุณยวีร์  หนูประกอบ
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์)
  วุติการศึกษา
  รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล์ punyaveenew@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง
  อาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวกันยารัตน์  จันทร์สว่าง
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล์ kanyarat.jan@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ ด้านนโยบายสาธารนะ
 • อาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด (ลาศึกษาต่อ)

   

  ชื่อ - สกุล
  นายบดินทร์ธร  บัวรอด
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  รป.ม. (การบริหารการเงินและการคลัง)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ jonathan62christ@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ ธรรมมาภิบาลในการจัดการภาครัฐ
 • ดร.ประทุมทิพย์  ทองเจริญ
  ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ

   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.ประทุมทิพย์   ทองเจริญ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  อีเมลล์  yim.thongcharoen@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ

  รัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, การบริหารโครงการ,การประเมินผลโครงการ

 • อาจารย์พสุวดี พลพิชัย
  อาจารย์พสุวดี พลพิชัย

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวพสุวดี  พลพิชัย
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล์ pasuvadee.p@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อาจารย์วิทวัส ขุนหนู
  อาจารย์วิทวัส ขุนหนู

   

  ชื่อ - สกุล
  นายวิทวัส  ขุนหนู
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล์ k.wittawat@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ การปกครองท้องถิ่น
 • อาจารย์สุภาวดี พรหมบุตร
  อาจารย์สุภาวดี พรหมบุตร

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุภาวดี  พรหมบุตร
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  รป.ม. (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  อีเมล์ precious_ness1@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน
 • ดร.พลกฤต แสงอาวุธ
  ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  อีเมล์ kangmaew2009@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ การประเมินผล
 • อาจารย์อยับ ซาดัดคาน
  อาจารย์อยับ ซาดัดคาน

   

  ชื่อ - สกุล
  นายอยับ  ซาดัดคาน
  ตำแหน่ง อ่าจารย์
  วุติการศึกษา
  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ sadadkranz@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ดร.วาสนา จาตุรัตน์
  ดร.วาสนา จาตุรัตน์

   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.วาสนา  จาตุรัตน์
  ตำแหน่ง อ่าจารย์
  วุติการศึกษา
  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา ม.รามคำแหง
  อีเมล์ tata_pu@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์สิทธิพันธ์ พูนเอียด
  อาจารย์สิทธิพันธ์ พูนเอียด

   

  ชื่อ - สกุล
  นายสิทธิพันธ์  พูนเอียด
  ตำแหน่ง อ่าจารย์
  วุติการศึกษา
  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ bible_sittipan@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ -
 • ดร.บรรเจิด เจริญเวช
  ดร.บรรเจิด เจริญเวช

   

  ชื่อ - สกุล
  ดร.บรรเจิด  เจริญเวช
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 1150
  ความเชี่ยวชาญ -

.