:
 • นางสาวกชพรรณ  นุ่นสังข์
  นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวกชพรรณ  นุ่นสังข์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 1153
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์เอพร โมฬี
  อาจารย์เอพร โมฬี

   

   

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวเอพร  โมฬี
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ apornmolee@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1153
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง
  อาจารย์อมรรัตน์ แซ่กวั่ง

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอมรรัตน์  แซ่กวั่ง
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
  วุติการศึกษา
  กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  อีเมล์ amonrat_saekwung@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1153
  ความเชี่ยวชาญ ออกแบบสื่อผลิตภัณฑ์
 • อาจารย์ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
  อาจารย์ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวปิยะรัตน์  ภิรมแก้ว
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล์ piyarat_993@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1153
  ความเชี่ยวชาญ สื่อมัลติมีเดีย
 • อาจารย์สุพัฒน์ สีระพัดสะ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์สุพัฒน์ สีระพัดสะ (ลาศึกษาต่อ)

   

  ชื่อ - สกุล
  นายสุพัฒน์  สีระพัดสะ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  ค.อ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  อีเมล์ Suphatsee@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1153
  ความเชี่ยวชาญ การใช้สารสนเทศ, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การจัดการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
 • อาจารย์ธณิศา สุขขารมย์
  อาจารย์ธณิศา สุขขารมย์

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวธณิศา  สุขขารมย์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  อีเมล์ tanisabeau@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1153
  ความเชี่ยวชาญ สารสนเทศท้องถิ่น,ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดประชาชน

.