:
 • อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน
  อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวกิ่งกาญจน์  สุพรศิริสิน
  ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ)
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล์ kingkan_sup@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1146
  ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ
 • Mr. Benjamin Jeffry Rhoads
  Mr. Benjamin Jeffry Rhoads

  ชื่อ - สกุล
  Ms. Benjamin Jeffry Rhoads
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 1146
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ (ลาศึกษาต่อ)

   

   

  ชื่อ - สกุล
  นายอโนเชาว์  เพชรรัตน์
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  อ.ม. (การแปลและการล่าม)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ anochaothegreat@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1146
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ
  อาจารย์อรรัมภา ทองพุฒ

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวอรรัมภา  ทองพุฒ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ aonrumpa_piw@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1146
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์กฤษมาศ พันธุ์มูสิก
  อาจารย์กฤษมาศ พันธุ์มูสิก

   

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวกฤษมาศ  พันธุ์มูสิก
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุติการศึกษา
  M.A. (Language and Communication)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ paew4237@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1146
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์อรสุธี วัฒนพฤกษ์ สุดวรรณ (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์อรสุธี วัฒนพฤกษ์ สุดวรรณ (ลาศึกษาต่อ)

  ชื่อ - สกุล
  นางอรสุธี  วัฒนพฤกษ์  สุดวรรณ
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  M.A. (Teaching English to speakers of Other Languages)
  สถาบันการศึกษา Ohio State Universy
  อีเมล์ ows2103@tc.columbia.edu
  โทรศัพท์ภายใน 1146
  ความเชี่ยวชาญ  -
 • อาจารย์เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล (ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล (ลาศึกษาต่อ)

   

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวเบญจวรรณ  ทิพย์ประชาบาล
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  อ.ม. (การแปลและการล่าม)
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ benjawantipprachaban@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1146
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์ภูริชญ์ สิทธิกูล
  อาจารย์ภูริชญ์ สิทธิกูล

   

  ชื่อ - สกุล
  นาย ภูริชญ์  สิทธิกูล
  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา
  -
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ Lhary@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 1146
  ความเชี่ยวชาญ  -

.