:
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

   

  ชื่อ-สกุล

  นายอโนทัย  คงคาช่วย

  ตำแหน่ง

  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

  วุติการศึกษา (สูงสุด)

  บธ.บ บริหารงานอุตสาหกรรม

  สถาบัน

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  โทรศัพท์ภายใน

  077-913363  ต่อ 1156

  อีเมล์

   

  ความเชี่ยวชาญ

  ด้านโสตทัศนูปกรณ์,IT

   

   

   

   

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี

   

   

  ชื่อ-สกุล

  นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ

  ตำแหน่ง

  หัวหน้าสำนักงานคณบดี

  วุติการศึกษา (สูงสุด)

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาบัน

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

  โทรศัพท์ภายใน

  077-913363

  อีเมล์

  -

  ความเชี่ยวชาญ

  การบริหาร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • นักวิชาการศึกษา
  นักวิชาการศึกษา

  ชื่อ-สกุล

  นางสาวเยาวลักษณ์  ปานแดง

  ตำแหน่ง

  นักวิชาการศึกษา

  วุติการศึกษา (สูงสุด)

  ปริญญาตรี

  สถาบัน

  สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

  โทรศัพท์ภายใน

  077-913363

  อีเมล์

  -

  ความเชี่ยวชาญ

  การบริหาร

   

   

  ชื่อ-สกุล

  นางสาวอัมพวรรณ  หนูพระอินทร์

  ตำแหน่ง

  นักวิชาการศึกษา

  วุติการศึกษา (สูงสุด)

  บธ.ม.

  สถาบัน

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  โทรศัพท์ภายใน

  077-913363

  อีเมล์

  ampawan.nup@gmail.com

  ความเชี่ยวชาญ

  ด้านงานวารสาร

   

  ชื่อ-สกุล

  นางสาวสิริพร  เพิ่มศิริ

  ตำแหน่ง

  ...

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

   

  ชื่อ-สกุล

  นางสาวธิติภรณ์  แสงทอง

  ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

  วุติการศึกษา (สูงสุด)

  ปริญญาตรี

  สถาบัน

  สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

  โทรศัพท์ภายใน

  077-913363

  อีเมล์

  -

  ความเชี่ยวชาญ

  การบริหาร

   

  ชื่อ-สกุล

  นางสาวสิริประภา  จันทร์ดำ

  ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

  วุติการศึกษา (สูงสุด)

  ศศ.ม เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

  สถาบัน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทรศัพท์ภายใน

  077-913363

  อีเมล์

  mynameis2qun@gmail.com

  ความเชี่ยวชาญ

  ด้านสถิติ

   

  ชื่อ-สกุล

  นางสาวสุทธินี ...

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   

   

  ชื่อ-สกุล

  นายศุภวัชช์  ศรีพัฒน์

  ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

  วุติการศึกษา (สูงสุด)

  วท.บ วิทยาศาสตร์

  สถาบัน

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

  โทรศัพท์ภายใน

  077-913363

  อีเมล์

  -

  ความเชี่ยวชาญ

  ด้านคอมพิวเตอร์

   

 • นายศุภวัชช์  ศรีพัฒน์ (3)
  นายศุภวัชช์ ศรีพัฒน์ (3)

   

  ชื่อ - สกุล
  นายศุภวัชช์  ศรีพัฒน์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  วุติการศึกษา (สูงสุด)
  วท.บ วิทยาศาสตร์
  สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์
 • นางจารี วาริชกิจกุล (2)
  นางจารี วาริชกิจกุล (2)

  ชื่อ - สกุล
  นางจารี  วาริชกิจกุล
  ตำแหน่ง

  หัวหน้าสำนักงาน

  บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
  -
  สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077355637
  ความเชี่ยวชาญ ด้านพัสดุ
 • นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ
  นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

  ชื่อ - สกุล
  นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ
  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
  บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน- 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ การบริหาร
 • นางสาวบูรเณ์เพ็ญ อัครบัณฑิตสกุล
  นางสาวบูรเณ์เพ็ญ อัครบัณฑิตสกุล

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวบูรเณ์เพ็ญ  อัครบัณฑิตสกุล
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  วุฒิการศึกษา (สูงสุด)
  บธ.บ. (การบัญชี)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  อีเมล์ boorapen@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -
 • นางสาวเยาวลักษณ์ กากแก้ว
  นางสาวเยาวลักษณ์ กากแก้ว

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวเยาวลักษณ์  กากแก้ว
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  วุติการศึกษา (สูงสุด)
  ค.ม. หลักสูตรการสอน
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพ
 • นายปานเผด็จ นวนหนู
  นายปานเผด็จ นวนหนู

  ชื่อ - สกุล
  นายปานเผด็จ  นวนหนู
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  วุติการศึกษา (สูงสุด)
  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ panpadet@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913346
  ความเชี่ยวชาญ บริการวิชาการ
 • นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์
  นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

   

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุทธินี  บุตรเรืองศักดิ์
  ตำแหน่ง ธุรการ
  บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
  ปริญญาตรี
  สถาบันการศึกษา -
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ -
 • นายศุภวัชช์  ศรีพัฒน์
  นายศุภวัชช์ ศรีพัฒน์

   

  ชื่อ - สกุล
  นายศุภวัชช์  ศรีพัฒน์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  วุติการศึกษา (สูงสุด)
  วท.บ วิทยาศาสตร์
  สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์
 • นางสาวสิริพร เพิ่มสิริ
  นางสาวสิริพร เพิ่มสิริ

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวสิริพร  เพิ่มสิริ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
  ปริญญาตรี
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ สื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
 • นางสาวเยาวลักษณ์ ปานแดง
  นางสาวเยาวลักษณ์ ปานแดง

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวเยาวลักษณ์  ปานแดง
  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
  ปริญญาตรี
  สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ การบริหาร
 • นางสาวธิติภรณ์ แสงทอง
  นางสาวธิติภรณ์ แสงทอง

  ชื่อ - สกุล
  นางสาวธิติภรณ์  แสงทอง
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  บริหารงานทั่วไปวุติการศึกษา (สูงสุด)
  ปริญญาตรี
  สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  อีเมล์ -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913363
  ความเชี่ยวชาญ การบริหาร

.