ชื่อ-สกุล

นางจุรีภรณ์  จันทรมาศ

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

วุติการศึกษา (สูงสุด)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน

077-913363

อีเมล์

-

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร