ดาวน์โหลดเอกสารงานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                 คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

                 ใบสมัครสมาชิกวารสาร.pdf

                 ใบสมัครสมาชิกวารสาร.doc

                 แบบฟอร์มส่งบทความ เพื่อพิจารณานำลงวารสาร.doc

                แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์.doc

                แบบฟอร์มการยกเลิกหรือการถอนบทความ.doc

                การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA.pdf

                 แบบฟอร์มขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

                 แบบฟอร์มประเมินบทความเบื้องต้น

                 แบบประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

                แบบตอบรับกองบรรณาธิการ