*** ติดต่อ คุณอัมพวรรณ หนูพระอินทร์ โทรศัพท์ 093 - 6813006

          - กองบรรณาธการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 

                 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100       

                    - โทรศัพท์: 077-913363  Fax: 077-913364

                    - E-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.