รายชื่อนักศึกษาฝึกงานภาคปกติ 2/2560

หน่วยฝึก

รายชื่อ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8

1.นางสาวมัสยา ยอดอุลัย

2.นางสาวปิยกมล พิกุลงาม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่8

1.นายวิทวัส รอดสวัสดิ์

2.นายนันทวุฒิ จินกระวี

3.นายณัฐวุฒิ มีแสง

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

1.นายกิตติคุณ พุทธชัย

2.นายบวรทัต เพชรรัตน์

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นายคมกฤติ เกิดอุดม

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวคณิตา นุ่นแป้น

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวปิยาภรณ์ ใสสะอาด

2.นางสาวณัฐกานต์ มากนุ้ย

3.นายธีรยุทธ สึกเสือ

การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวโสมสุดา ชูช่วยสุวรรณ

2.นางสาวธิดารัตน์ กลับแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

1.นางสาวทิพวัลย์ บุญสิทธิ์

2.นายวสวัตติ์ หลีเอี๋ยน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวศศิพิมพ์ คงศรีพุฒ

2.นางสาวอณิตา ไชยณรงค์

3.นางสาวอรวรรณ คงดี

4.นางสาวเสาวลักษณ์ ทองศรี

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค๘

 

1.นางสาวจารุวรรณ พละเลิศ

2.นางสาวอรอุมา ผิวดำ

บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

1.นายสุรศักดิ์ สุนทรนนท์

1.นายสุรสักดิ์ จำรัสฉาย

2.นายอุดมศักดิ์ สุทธินุ่น

3.นางสาวพรทิพย์ มาลาทอง

4.นางสาวกุหลาบ ธรรมดา

คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวศรันย์พร แสงวิเศษ

เทศบาลตำบลวัดประดู่

1.นายสันสกฤต พวงพันธ์ศักด์

2.นางสาวรภีพรรณ ทองขาว

3.นางสาวอาทิตยา เพชรบำรุง

4.นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์หมัด

5.นางสาวสุดารัตน์ คำแหง

6.นางสาวรณัฐธิดา เรืองฤทธิ์สุทธิรักษ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

1.นางสาวเนติมา ชูศร

2.นางสาวกานต์นรี มโนวราวุฒิ

3.นางสาวสกุณา ธรฤทธิ์

4.นายภานุวัฒน์ เพ็งจันทร์

5.นายปิยะวุฒิ คงอินทร์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวรัชนก เลิศศักดิ์

2.นางสาวนัจนันทน์ อาจสำอางค์

3.นายณัฐพงษ์ ทองสง่า

4.นายสงคราม สุขอ่อน

5.นางสาวประกายดาว กิจกล้า

6.นายรุสลัน หะยีอาแซ

7.นายธรรมนูญ พลพิชัย

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

1.นางสาวพวงผกา ตราขุนทอง

2.นางสาวกรรณิการ์ ทิพยเพชร

3.นายเจตริน แก้วไทรหงวน

4.นายจิรวิทย์ ปานแดง

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวสุภาพร ไกรเกตุ

2.นางสาวปพิชญา บุญพร้อม

3.นายหนึ่งศักดิ์ บุญช่วย

4.นางสาวกานสุดา ปรีชา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวศศิพิมพ์ คงศรีพุฒ

2.นางสาวอณิตา ไชยณรงค์

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1.นางสาวน้ำฝน ชัยยศ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นายภานุพงศ์ อินทร์คง

2.นายบุญยเดช บุญชุ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นายภานุพงศ์ อินทร์คง

2.นายบุญยเดช บุญชุ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นายภานุพงศ์ อินทร์คง

2.นายบุญยเดช บุญชุ

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นายสิธิท์ชัย บุญตะนัย

2.นายเนติพันธ์ วารี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นายนัท ศรีอุดม

2.นายนนทวัฒน์ สุทธิเกิด

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 

 

1.นางสาวกมลพรรณ ปลอดช่วย

2.นางสาวภานุชนารถ คุณวิจิตร

1.นายยศภัทร มาเพ็ง

2.นางสาววรรลภา บุญรอบทิศ

3.นางสาวพรรณนิภา คงรอด

4.นางสาวจันทร์จิรา ทิพยืสวัสดิ์

5.นางสาววทันยา แพเกิด

6.นายเมธากร สังข์เพชร

7.นายกนกพล พิศนุพงศ์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวจุฑารัตน์ สองเมืองสุข

เทศบาลตำบลขุนทะเล

 

 

 

 

1.นางสาวพรศิริ เพ็ชรเกตุ

2.นางสาวทิพวัลย์ ยมจันทร์

3.นางสาวมัลลิยา สุขครุฑ

4.นางสาวกัลยาณี บุญรักษ์

5.นายอรรถพล สนิมทอง

สำนักงานอธิบดีอัยการ ภาค๘

 

 

 

1.นางสาวรัชนี สังข์ดวง

2.นางสาววลีวรรณ แก้วบัวทอง

3.นางสาวณัฐฐิมา พูนพงค์

4.นายศุภณัฐ ประสิทธิ์สันต์

นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

1.นายศรัณย์ แก้วบ้านดอน

2.นายศิริพงษ์ ศิริรัตน์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สำนักงานปลัด)

1.นายณัฐชนน แก้วเนียม

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (กองสวัสดิการสังคม)

 

1.นางสาวนุชนาฏ หนูแก้ว

2.นางสาวสุกัญญา ง่วนชู

3.นางสาวเนติมา นรัตตะ

4.นางสาวธัญเรศ อุดหลี

5.นายพลวัฒน์ พงษ์พานิช

กรมสรรพสามิตร

 

 

 

 

1.นางสาวจารุวรรณ สิงห์สุวรรณ

2.นางสาววนิดา เพชรนาคินทร์

3.นางสาวจุฑามาศ บุญชู

4.นางสาวกันติรัตน์ ขวัญช่วย

5.นางสาวณัฏฐา จันทร์เมือง

สำนักงานสัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

1.นางสาวทิพย์วรรณ หิรัญชา

2.นางสาวทิพย์วรรณ ห่อแก้ว

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.นางสาวอังศิยาพร แสงเงิน

2.นางสาวอารดา หมื่นระย้า

สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

1.นางสาวขนิษฐา คงรอด

2.นายสหรัฐ ใจเอื้อเฟื้อ

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

1.นายชินวุฒิ ปรีชา

2.นางสาวชนินาถ ชินรัตน์

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11

 

 

1.นางสาวเรวดี สุขสวัสดิ์

2.นายณัฐวุฒิ จันทร์ดอน

3.นายสิทธิพงษ์ ทาสุข

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

1.นางสาวณัฐธยาน์ รักชาติ

2.นางสาวธมนวรรณ วังใน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.นางสาวปาริษา สุขทิพย์

2.นางสาวสุธิดา แยงกุลเชา

3.นางสาวอรวรรยา สืบวิเศษ

6.นางสาวทิพรัตน์ สาทจันทร์

7.นางสาวพิชญา ชมถนัด

8.นางสาววารุณี มีธรรม

9.นายกิตติศักดิ์ บุยช่วย

10.นายปฏิพัทธ์ เพชรศรี

11.นางสาวจันจิรา ดารากัย

12.นางสาวเจนจิรา นาเจริญ

13.นายสิริชัย บางเดือนกิจ

บริษัท โปรไดรเวอร์ส จำกัด

1.นายสิงหา วังบุญคง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

1.นางสาวทัศน์ดารา เพ็งกลัด

2.นายอนุสรณ์ จันทร์เทพ

ที่ว่าการอำเภอพุนพิน

 

1.นางสาวปรียานุช จงสกุล

2.นางสาวเทพิน โทอุบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

 

 

1.นางสาวพรนภา ราษฎร์นิยม

2.นางสาววรรณวิศา เพ็ชรราม

3.นางสาววันวิสาข์ นานอก

องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด

 

1.นางสาวพรรทิรา เอี่ยมนิล

2.นายกฤษติชัย วงษ์สุวรรณ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

1.นายเกรียงศักดิ์ ถิ่นวัดกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

1.นางสาวสุธาสินี คงแง่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

1.นายอภิสิทธิ์ เหมือนมณี

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

1.นางสาวอณุธิดา รอดศรีนาค

บริษัท ชัวร์เท็คซ์ จำกัด Ansell Suratthani

 

1.นางสาวสุพรรณษา ทองแดงล้วน

2.นายราชพฤกษ์ เผ่าเพ็ง

ที่ว่าการอำเภอพนม

1.นางสาวดาราวดี ศรีรอดภัย

สำนักงานเทศบาลตำบลพนม

1.นายภักดิ์ภูมิ รัตนกุล

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน

 

1.นางสาวเกษราภรณ์ หนูสุข

2.นางสาวกันญารัตน์ บุญกระสินธ์

3.นายภานุมาศ คชไกร

ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม

 

 

 

1.นางสาวอรอุมา นุกูล

2.นางสาวจริยา รักนุกูล

3.นางสาวสุชารัตน์ ศักดา

4.นายยุทธพิชัย สีสุก

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

 

 

 

1.นางสาวสุวรรณี ขวัญพุฒ

2.นายพงศ์ภูวนัย รัตนพงศ์

3.นายวุฒิชัย บัวมา

4.นายพลวัฒน์ ปานแก้ว

สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร

 

 

 

 

 

1.นางสาวปัทมา โอหวาน

2.นางสาวสุนิวรรณ ทองเลื่อน

3.นายสรรพสิทธิ์ สาระยาน

4.นายศุภชัย กับสิว

5.นางสาวดวงกมล หีตนุ้ย

6.นางสาววรรณภา สอนประสม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

1.นายอภิรักษ์ จันบุญแก้ว

ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร

1.นายณัฐรินทร์ แซ่อึ่ง

เทศบาลตำบลท่าชี

1.นางสาวจริยาพร ทองศร

เทศบาลตำบลพรุพี

1.นายณัฐพงศ์ ชูใหม่

ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม

 

 

 

 

 

 

 

1.นางสาวฐิติมา บุญริน

2.นายอภิชัย รักบำรุง

3.นางสาวฐิตาพร บุญชูวงศ์

4.นายภานุวัฒน์ โชติกะ

5.นางสาวจุฑารัตน์ รามหนู

6.นางสาวกาญจนา ศรีนาค

7.นางสาวศิริพร ขนนวล

8.นางสาวศิริมาศ ภุมรินทร์

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม

 

1.นางสาวเพชรดารา พ่วงทอง

2.นางสาวเรวดี ทองศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

 

 

1.นายวิทยา จำนงค์รัตน์

2.นายปรมัตถ์ ทองเพ็ง

3.นายอดิศร แก้วสวัสดิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน

 

1.นางสาวอรวรรณ ทองพันธ์

2.นายอภิสิทธิ์ อินทร์คีรี

ที่ว่าการอำเภอพระแสง

1.นางสาวปาริชาต สอนจบ

องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ

1.นายภูวไนย วั่นกุล

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ

1.นางสาวสุนันทา นราภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

 

1.นางสาวศิรินภา โปสิงห์

2.นางสาวศศิพร เหล้าผอม

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

1.นางสาวชลธิชา ซื่อสัตย์

ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี

 

1.นางสาวนิตยา แก้วซัง

2.นางสาวอาธิตยา ทีปะปาล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

1.นางสาวสุภาวดี มีนุสรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

1.นางสาวกาญจนาพร รัตนรักษ์

ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์

1.นางสาวอรทัย ปลอดถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

1.นางสาวศุภรัตน์ เพียรพนัสศักดิ์

ที่ว่าการอำเภอไชยา

 

 

 

 

1.นางสาวสุกัญญา วงศ์พนม

2.นางสาวสิริพร ภิพบ

3.นายชัยวัฒน์ เศวตศิลป์

4.นางสาวผริตา แก้วสำอางค์

5.นางสาวศิวพร แก้วบุตร

ที่ว่าการอำเภอดอนสัก

1.นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว

2.นางสาวจิรวรรณ นวลนก

3.นายพงศ์ดนัย จันทร์อ่อน

4.นางสาวปรีดาภรณ์ กรดเต็ม

สำนักงานเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์

 

 

 

1.นายอภิรักษ์ ขลิบเคลื่อน

2.นายวีรชัย จิตรบุญ

3.นางสาวชลธิชา ธรรมสังวาลย์

4.นางสาวอารียา ใจแข็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง

 

 

 

1.นายประชา รัตนพันธุ์

2.นายสรรค์เพชร ฉิมเพชร

3.นายเรวัต ตะบองเพชร

4.นายเอกชัย ศรีธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง

 

 

 

1.นางสาวสุดารัตน์ พรวิทยาพันธ์

2.นางสาวสุมินทร์ตรา ตุ้นคุด

3.นายธนาวัฒน์ ประยูรเวชสุนทร

4.นายวรพงษ์ จันทะโร

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

 

1.นายณัฐพล บัวพุม

2.นายสหรัฐ ดีเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

 

 

 

1.นายณรรพงศ์ ทองส้ม

2.นายปวริศ เสวกวัง

3.นายทนงศักดิ์ จันทร์โกมุท

4.นายปริยะ ชูจตุโร

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

1.นางสาวกมลรัตน์ พัฒน์จีน

เทศบาลนครเกาะสมุย

1.นายชกานต์ สุขกิจ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ

 

1.นายเสริม ตราชู

2.นางสาวกนกวรรณ สนิท

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

1.นายอรรถพล ดวงติ๊บ

ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก

 

 

1.นางสาววีรวรรณ ช่วยบำรุง

2.นางสาวนพรัตน์ จุลนิล

3.นางสาวจันทร์ธิดา จันทร์กรูด

ที่ว่าการอำเภอลำทับ

1.นายนฤเทพ รามจาตุ

ที่ทำการปกครองอำเภอพนม

 

1.นางสาวพัชรพร อุดมศรี

2.นางสาวศรีอรุณ พูลเพิ่ม

ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม

1.นายสุรวัฒน์ เอ่งฉ้วน

ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง

1.นายไชยพร เพ็ญจำรัส

สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

 

 

 

 

1.นายกฤษฎา เอี่ยนเล่ง

2.นางสาวพิซสิล้า หวามาก

3.นางสาวอุไรวรรณ ถ่องแท้

4.นางสาวอนงค์นาถ ศรีสุข

5.นางสาวสาธิยา รัตนพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย

1.นางสาวอิงฟ้า อุปมา

บริษัท บอนนี อินเตอร์เนชั่นเนล เทรดดิ้ง จำกัด

1.นายคาฟาน นิลสมุทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

 

1.นางสาวศิรินทร์ทิพย์ พลสวัสดิ์

2.นายโชคอนันต์ แสงศรี

ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก

1.นายชัยวัฒน์ ชนะ

ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ

1.นางสาวจิรัญญา มณีราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

 

 

1.นายยศกร จันทร์ประสาท

2.นายสุทธิพร แสงอรุณ

3.นายณัฐพงษ์ โรยร่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน

1.นางสาวชฎากร จิตจร

ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา

1.นางสาวสายธาร สิงห์สุวรรณ

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

1.นางสาวอุทัยทิพย์ ทองเดช

ที่ว่าการอำเภอสิชล

1.นายชยากร พรหมรักษ์

สำนักงานเทศบาลตำบลสิชล

1.นางสาวอัญชิษฐา มานพวาทีกุล

สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

1.นางสาวพนิดา ตุ้นคง

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

1.นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณรัตน์

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง

1.นางสาวจุฬารัตน์ สุทิน

ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

1.นางสาวจิราวรรณ คำแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว

1.นางสาวอนงค์นาถ ทองสงฆ์

ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

 

1.นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ปัญญา

2.นางสาวสกุลพร กุมพันธ์

ที่ว่าการอำเภอขนอม

 

1.นางสาววิภาดา เจ๊ะสาร

2.นายกฤษดา พริกแดง

ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

1.นางสาวสุดารัตน์ มาสมาน

สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

1.นางสาววราภรณ์ ชูบัวทอง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

1.นายธีรวัฒน์ ไหมสีเขียว

2.นายจักรกฤษ เกิดสมมารถ

สถานีตำรวจภูธรนาบอน

1.นายนัทธพงศ์ อินทอง

สำนักงานเทศบาลนครตรัง

 

1.นางสาวบุญสิตา หวานขัน

2.นายเจษฎา คงแก้ว

ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี

 

1.นางสาวกชนุช เบญจศิริ

2.นางสาวปาจรีย์ ใจหาญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

1.นางสาวอนัญญา คำเพ็ง

2.นายวิทยา ไชยจันทร์

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

1.นางสาวชลิตา มีแก้ว

ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต

 

ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม

 

1.นางสาวศิริพร แดงสุข

 

1.นางสาววริสรา ศรสิทธิ์

2.นางสาวพัสตราภรณ์ คงแก้ว

3.นางสาวกานดาวสี ชูสังข์

สำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง

1.นางสาวผกามาศ ภูพันทอง

ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

 

 

1.นางสาวนูรไอนี ประดู่

2.นางสาวซารีนา เวาะโกะ

3.นางสาวซารีนา สะมาแฮ

4.นางสาวนูรมา ตาเฮร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

1.นายประกาศิต อรรถกิจเจริญ

ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์

1.นางสาวจุฑามาศ เนยสูงเนิน

สำนักงานเทศบาลตำบลหงาว

1.นางสาววรรณฤดี ใจกล้า

ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง

 

1.นายธนวัธน์ เสือแสง

2.นายวีระยุทธ์ สุวรรณ

เทศบาลตำบลกำแพง

1.นางสาววาริษา ม้องพร้า

ศาลากลางจังหวัดสงขลา

1.นางสาวศิริพร สูสมแก้ว

ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย

1.นายทรรษภูมิ อะตะราใจ