2/2559 ภาคปกติ

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

1.นายธรรมศักดิ์  พุ่มด้วง

2.นายฉัตรชัย เรืองยังมี

3.นายศราวุธ  หวังอีน

4.นายฐิติภูมิ  ไสยเกิด

ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1.นางสาวธิดารัตน์  จันทร์สอน

2.นางสาวศิริขวัญ  ขลุดสกุล

3.นางสาวมณฑิรา  บุญเดช

4.นายกชกรสุชาฎา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

3

1.นางสาวบุญญานุช  ฤทธิเพียร

2.นายชัชวาลย์  ว่าวทอง

3.นางสาวเกษราพร พืชผล

4.นางสาวนัธติการ์  หนูเกตุ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

4

1.นางสาวอัจฉราพรรณ  สาลี

2.นางสาวสุพัตรา  ปานจินดา

3.นางสาวมณฑิรา  เดชศรี

ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์

 

 

 

5

1.นายชาคริต  เพชรชู

2.นายวัชรพงษ์  เปียสวัสดิ์

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

 

 

 

6

1.นายประพัฒน์พงษ์  รัชชะ

2.นายนัฐพงษ์  ทศราช

ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม

 

 

 

 

 

7

1.นางสาวจริญญา แสงจันทร์

2.นางสาวศิริกมล โพธิ์ทอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 1

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1

1.นางสาวปวีณา  ดำเพ็ง

2.นางสาววราพรรณ  เพชรนุ้ย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้

 

 

 

2

1.นางสาวทิพสุวรรณ  วิณะ

2.นางสาวนิตยา  บุตรมาตา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

 

 

 

3

1.นายณัฐภัทร ทองช่างเหล็ก

2.นายนัฎฐวุฒิ  บัวจันทร์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังเก่า

 

 

 

4

1.นายสมประสงค์ ขาวนวล

2.นายวุฒพร  พัฒน์ประดิษฐ์

3.นายภูมิฤทธิ์  เผือกภูมิ

สำนักงาน ปปท. เขต 8

 

 

 

5

1.นางสาวกาญจนา  กุลเมฆา

2.นางสาวจรินรัตน์  หัวเพ็ชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง

 

 

 

 

 

6

1.นางสาวธนันยา  บุญมิตร

2.นางสาวพรรษา  มารมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์

 

 

 

7

1.นางสาวจิราภรณ์  ตาแสง

2.นางสาวพัชรี  ตาแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1.นางสาว อารีรัตน์  แก้วพลอย

2.นางสาว ปิยะพร  ภู่คล้าย

สำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์

 

 

 

9

1.นางสาวฐิติรัตน์  เชื้อพุทธ

2.นางสาวพนิดา  นมฤทธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอนาสาร

 

 

 

10

1.นางสาว ศิริรัตน์ หนูปลื้ม

เทศบาลตำบลพุมเรียงอำเภอไชยา

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 6

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

ที่ปรึกษา

เบอร์โทรศัพท์

1.

1.นางสาวจีราภรณ์  คงเมฆ

2.นายสุริยา  ทวีรัตน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร

 

 

 

2.

1.นางสาวจิราพา  ปาละกุล

2.นางสาวปัฐฑมาภรณ์  เพชรไทย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศาลากลางสุราษฎร์ธานี

 

 

 

3.

1.นายนัฐวุฒิ  อนันตรัตน์

2.นางสาวกนกพร  ยิ้มแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง

 

 

 

 

4

1.นางสาววรรณดี  ยอดพรหมทอง

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง

 

 

 

5

1.นางสาวนาถนภา  ช่างสมบูรณ์

2.นางสาวหัถยา  พัฒนสิงห์

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 

 

 

6

1.นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรพิฆาฎ

2.นางสาวชลลัดดา  ชุมวงค์

สำนักงานสัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

7

1.นายณัฐวุฒิ  วงค์จินดา

2.นายวรกันต์  ธรรมรัตน์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน

 

 

 

 

 

 

 

8

1.นางสาวอามิลวีรา  วามะ

2.นางสาวอามีเนอะ  ราแดง

3.นางสาวอาภาภรณ์  ขวัญทองเขียว

4.นายมุฮำหมัด  สือมุ

ที่ทำการอำเภอพุนพิน

 

 

 

 

 

 

9

1.นายวีรยุทธ  เกศรินทร์

2.นางสาวสมฤทัย  จันทร์คง

3.นางสาวอารียา  โฮ้เต้กิ้ม

4.นางสาวสุกัลยา  ชิดเชื้อ

สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 4

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทร

ที่ปรึกษา

เบอร์โทร

1.

1. นางสาว สวนิช  มาตย์สถิตย์

2. นางสาว เกวดี   แก้วเพ็ชร

3. นางสาว จุฑารัตน์  หิมทอง

4. นางสาว พัชราภรณ์  หนูแก้ว

5. นาย อรรถวิทย์ยุมขวัญแก้ว

6. นางสาว โสวิพา  ร่มโพธิ์ทอง

7. นางสาว ธนสร  คลังมณี

8. นาย ธนศักดิ์  ศักดา

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

2.

1. นางสาว มณฑาทิพย์  พาชีรักษ์

2. นางสาว อัจจิมา  อิ่มยุทธนากร

3. นางสาว จุฑามาส  สิทธิฤทธิ์

4. นางสาว สิรัญญา  ตันพานิช

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11

(สุราษฎร์ธานี)

 

 

 

3.

1. นาย สรวุธ  ประสาร

2. นางสาว พัชรีภรณ์  ดวงบุตร

3. นางสาว สุวนันท์  สะละ

4. นางสาว ปรียานุช มูสิแดง

5. นาย ตรีรัตน์  รักกะเปา

6. นาย ชลัมพล  คุนชะ

ที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

1. นางสาว ปริญสิริ  จามพัฒน์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง

 

 

 

5.

1. นางสาว สุดารัตน์  สุขศิริ

2. นางาสว จิดาภา  วังสีรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

 

 

 

6.

1.นาวสาวจณิสตา วงษ์นุช

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 3

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทร

ที่ปรึกษา

เบอร์โทร

1.

1. นางสาว ชนาภา  วงศ์เพ็ญ

2. นางสาว ปานทอ  สระโพทัน

3. นางสาว สุธิวิภา  บุญเลี้ยง

4. นาย ภูวนนท์  ครุฑคาบแก้ว

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

 

 

2.

1. นาย สิทธิพร   จงจิตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

 

 

 

3.

1. นางสาว ฐิตาพร  คำกิ่ง

2. นาย อภิรัฐ  รักเมือง

ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม

 

 

 

4.

1. นางสาว อุษาวดี  ทองจิตร

2. นางสาว ปิยะดา  เกลือนสิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง

 

 

 

5.

1. นาย อังคาร  ก้อนทอง

2. นาย ครินทร  ช่วยเกิด

ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์

 

 

 

6.

1. นาย อนันทพงษ์เพ็ชรลุ

2. นาย ณัฐพงศ์  อยู่เจริญ

สำนักงานเทศบาลท่าทองใหม่

 

 

 

7.

1. นาย สาธิต  เขตตะเคียน

2. นาย ศุภฤกษ์  รักปลื้ม

3. นาย วันชัย  รัตนวรรณ

4. นางสาว สุดารัตน์  ทำจุน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8

 

 

 

8.

1. นางสาว ศิวพร   ยิ้มสง่า

2. นางสาว สุรีรัตน์  ศรีน้อย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สุราษฎร์ธานี  ศาลากลางจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

9.

1. นาย จักรกฤษ์  แท่นศรี

2. นางสาว นะห์นูมะเร๊ะ

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 5

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทร

ที่ปรึกษา

เบอร์โทร

1.

1. นาย ธีรวุฒิ  หัสนี

2. นาย สุกรี   ดอเส็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

 

 

 

2.

1. นาย กิตติธัช  นิลศิริ

2. นาย ธีรวัฒน์  พรายทอง

3. นางสาว นิษาชล  นาคพังกาญจน์

ที่ว่าการอำเภอพนม

 

 

 

3.

1. นางสาว ณัฐนิตย์  ทองศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน อำเภอพนม

 

 

 

4.

1. นาย ยุทธพงค์ฉิมสะอาด

2. นางสาว สุภัทราติ้วต้ง

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11

 

 

 

5.

1. นาย สุทธิพงค์  พรมยอดแก้ว

2. นาย อนันตชัย   ชุมชู

เทศบาลตำบลวัดประดู่

 

 

 

6.

1. นาย ไพรวัลย์  ศรีเมือง

2. นาย รุ่งโรจน์  พรหมหาญ

สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล

 

 

 

7.

1. นางสาว  นูรีดา  ดอเลาะ

2. นางสาว นูรไลลา  บูวัช

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

 

 

 

8.

1. นางสาว ประกายรัตน์  ชูศักดิ์เหลือง

2. นางสาว กัลยารัตน์   จันทร์สอน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

9.

1. นางสาว พรวิไล  ส้มแก้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

10.

1.นางสาววันเพ็ญ ประกอบแสง

2.นายสุชล  งามอรุณรัตน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฯ