รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2560

ที่

องค์กร/หน่วยงาน

จำนวนรับ

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

กลุ่มเรียน

โทรศัพท์

หมายเหตุ

1

สำนักงานพัฒนาชุมชน    

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

4 คน

นางสาวฐาปณี  คงสัน

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ด้วงเรือง

นางสาวชลิดา  ปานนิยม

นางสาวชนิษฎา  โกงเหลง

5704107001215

5704107001229

5704107001212

5704028001106

57019.071

57022.074

57022.074

57020.072

062-3392073

082-4186648

098-1098886

083-1821746

 

2

สำนักงานพัฒนาชุมชน        อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

5 คน

นางสาวณัฐฐินันท์  เสนีย์

นางสาวจินตนา  คงทิพย์

นางสาวอภิรมย์ฤดี  จินดารักษ์

นางสาวรัชดาพร ปานเพชร

5707003001417

5707003001411

5707003001451

5707003001434

57022.074

57022.074

57022.074

57022.074

098-7057587

093-5824347

093-7867470

085-6549588

 

3

สำนักงานพัฒนาชุมชน        อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

5 คน

นายเทพฤทธิ์  เชี่ยวชำนาญ

นายธนพล  ทองหีต

นายจัตุพงษ์  ใสจุล

นายพงศกร  กามูณี

นายธนากร  สายเบาะ

5707003001216

5707003001217

5707002002046

5707003001230

5707003001218

57020.072

57020.072

57020.072

57020.072

57020.072

081-5386111

091-8135455

088-4441621

062-2288430

061-1310182

 

5

สำนักงานพัฒนาชุมชน        อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

5 คน

นางสาวบุปผา  แถมเดช

นางสาวจิรานันท์  สวนกูล

นางสาววรรณิดา  ศรีสุข

นางสาวรัชนี  วงค์แหวน

นายพาทิศ  ศรีวิเวก

5707003001323

5707003001306

5707003001339

5707003001337

5707003001330

57021.073

57021.073

57021.073

57021.073

57021.073

093-7726026

098-3768136

090-0675010

087-8969780

093-6970930

 

 

ที่

องค์กร/หน่วยงาน

จำนวนรับ

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

กลุ่มเรียน

โทรศัพท์

หมายเหตุ

6

สำนักงานพัฒนาชุมชน       

อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

5 คน

นางสาวปิยธิดา  สัญญาธิกุล

นางสาวสุวรี  ม่วงมีผล

นางสาวธารทิพย์  นวลปาน

นางสาวมุกดา  ใจดี

นางสาวสุนิดา  จองศักดิ์

5704107001215

5704107001229

5704107001212

5704028001106

57019.071

57022.074

57022.074

57020.072

062-3392073

082-4186648

098-1098886

083-1821746

 

7

สำนักงานพัฒนาชุมชน       

.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

5 คน

นายกมลศักดิ์  อินทร์แก้ว

นายพีระพล  วาทีรักษ์

นายอนิรุทธ์ ปานอ่อน

นายมนัสวีร์  ปานสร

นายสุริยา  รุ่งรัตน์

5707003001302

5707003001331

5707003001354

5707003001335

5707003001358

57021.073

57021.073

57021.073

57021.073

57021.073

093-7498192

092-6713242

098-7165127

094-5864975

087-0802534

 

8

สำนักงานพัฒนาชุมชน       

อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

4 คน

นายกฤษดา  เตียงซี

นายสันติสุข  ชนะแก้ว

นายอนิรุทธ์ นิระพันธ์

5707003001103

5707003001146

5707003001153

 

57019.071

57019.071

57019.071

 

093-7947509

099-8944139

0980395529

 

9

สำนักงานพัฒนาชุมชน

อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

5 คน

นางสาวปัทมา เมืองสาคร

นางสาวนงนภัส สุวรรณภักดี

นางสาวศิริพร บุญดี

นางสาวอมรรัตน์  อินทคีรี

นางสาวสมฤดี ดวงจิตร

5707003001325

5707003001320

5707003001346

5707003001144

5707003001349

57027.073

57027.073

57027.073

57027.073

57027.073

061-2891288

0888264476

087-3864007

088-5074353

091-3251592

 

10

สำนักงานพัฒนาชุมชน       

.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

5คน

นางสาววิจิตรา  โพธิ์มาก

นางสาวหฤทัย  อุชภาพ

นางสาวพรพิมาย  พิมาน

นายธนากร ปลัดรักษา

นางสาวสาวิตรี  ศรีรัตน์

5707003001137

570700301152

5707003001130

5707003001119

5707003001147

57019.071

57019.071

57019.071

57019.071

57019.071

088-8194445

088-8258373

084-8486005

088-8200007

086-8141102

 

11

สำนักงานพัฒนาชุมชน       

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

4 คน

นายภูวเรศ  พลับแก้ว

นายวิโชติ ชูช่วย

นายธเนศ  พรหมทอง

นายกฤตพงษ์  คงภักดี

5707003001333

5707003001342

5707003001317

5704028001304

57021.073

57021.073

57021.073

57021.073

 

095-0272088

090-8750892

080-0591782

065-3544859

 

12

สำนักงานพัฒนาชุมชน       

อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

5 คน

นางสาวทัศนีญา สุขอนันต์

นางสาวปิยนุช  ชลสินธุ์

นางสาวพัชราพรณ์ ชนะพล

นางสาวธัญญลักษณ์ นาคคง

นายชลภัทร์ แก้วสุขสี

5707003001315

5707003001129

5707003001329

5707003001318

5707003001310

57021.073

57021.071

57021.073

57021.073

57021.073

061-0767966

062-0604375

093-0859822

063-0860971

094-5912462

 

13

สำนักงานพัฒนาชุมชน

อ.ร่อนพิบูลย์

จ.นครศรีธรรมราช

1 คน

นางสาวโสรยา  จูละพันธ์

5707003001151

57019.071

097-0545518

 

14

สำนักงานพัฒนาชุมชน

อ.เมือง จ.พัทลุง

1 คน

นางสาวนิจจดา  เหมือนจันทร์

57007003001124

57019.071

085-6671447

 

15

สำนักงานพัฒนาชุมชน       

อ.สิงหนคร จ.สงขลา

5 คน

นางสาวฐานิกา  แก้วล้วน

นางสาวธิดาทิพย์  จันทร์ทิพย์

นางสาวอรุณรัตน์  บุญช่วย

นายกนพชัย  ชูสังข์

นางสาวพัชราวดี  นวลพัก

5707003001311

5707003001319

5707054001139

5707003001101

5707003001131

57021.073

57021.073

57021.073

57019.071

57019.071

098-7362314

090-4867045

061-5628142

063-0901975

095-0238744

 

16

สำนักงานพัฒนาชุมชน       

อ.สทิงพระ จ.สงขลา

5 คน

นางสาวยุราวัลย์  พรหมรักษ์

นางสาวดาริกา  ทองรักษ์

นางสาวศิริรัตน์  อนันติ

นางสาวพรพิมล  บุญร่ม

นายนัฐพร  ไชยสุวรรณ

5707003001336

5707003001314

5707003001347

5707003001328

5707003001322

57021.073

57021.073

57021.073

57021.073

57021.073

083-5504608

093-6289460

093-5846380

087-8839258

087-8839258

 

17

สำนักงานพัฒนาชุมชน       

อ.นาโยง จ.ตรัง

2 คน

นางสาวกันติชา  อ่อนทอง

นางสาวรัชฎาพร  สุขแก้ว

5707003001105

5707003001132

57019.071

57019.071

081-0835201

093-7800430

 

 

18

สำนักงานพัฒนาชุมชน

อ.เมือง จ.พังงา

3 คน

นางสาวนนทพร  อินทแพทย์

นางสาวนทีกานต์  มะลิวงค์

นางสาวกนกวรรณ กลิ่นหอม

5707003001321

5712415001240

5707003001301

57021.073

57021.073

57021.073

095-4108068

093-7597090

091-2274683

 

19

สำนักงานพัฒนาชุมชน         อ.ทับปุด จ.พังงา

5 คน

นางสาวชฎาพร ทิพยบุญ

นางสาวศิริภรณ์  ปาละคเชนทร์

นายฤทธิเกียรติ ชูน้อย

นายธวัชชัย จำนงค์พันธุ์

นายอรรถพร  มูณีย์

5707003001413

5707003001440

5707003001435

5707003001423

5707003001453

57022.074

57022.074

57022.074

57022.074

57022.074

 

098-7931891

093-7563773

092-9852054

0620506350

084-4410230

 

20

สำนักงานพัฒนาชุมชน         อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

3 คน

นางสาวปิยภรณ์  รัตนานุภาพ

นางสาวณาตยานวนหนู

นายทวิรัฐ ฟุ้งเพื่อง

5707003001229

5707003001210

5707003001211

57022.072

57022.072

57022.072

092-4719407

081-5975375

093-5759061

 

21

สำนักงานพัฒนาชุมชน

อ.เขาพนม จ.กระบี่        

4 คน

นางสาวณัฐฐาพร  พลเพชร

นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชูจิตร์

นายอภิเดช เพชรรอด

นายอัฎฐาวุธ  พรัดวิเศษ

5707003001211

5707003001260

5707003001252

5707003001255

57022.072

57022.072

57022.072

57022.072

092-8591749

085-7947404

099-3198246

096-8085643

 

22

สำนักงานพัฒนาชุมชน

อ.ปลายพระยา จ.กระบี่        

3 คน

นายสุทิวัส อาวะภาค

นายทวีวงษ์ เพชรสุวรรณ

นายวรากร คงเกิด

5707003001247

5707003001245

5707003001240

57020.072

57020.072

57020.072

090-8622523

091-7620621

084-8762599

 

 

 

 

องค์กรชุมชน/องค์กรอิสระ/องค์กรท้องถิ่น/องค์กรมหาชน

ที่รับนักศึกษาฝึกฯปี60 (ข้อมูล10 ต.ค.60)

ที่

องค์กร

รับ

ชื่อ-สกุล

รหัส

กลุ่มเรียน

เบอร์โทร

 

23

กองทุนสวัสดิการชุมชน

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

3 คน

นายวิชญ์พล วงศ์วัฒนดิลก

นายทีม เกิดสมบัติ

นายเอกรัตน์  ขุทรานนท์

5707003001138

5707003001116

5707003001157

57019.071

57019.071

57019.071

087-4639231

084-6907598

080-5366022

 

24

มูลนิธิอันดามัน

จ.ตรัง

5คน

นางสาวภัทรา ชุมขุน

นางสาวกัญชลา นวลมูสิก

นายณัฐพิสิษฐ์ ศรีวิเชียร

นายธนพล  บ้านนบ

นายตรัสวิน บุญมี

5707003001332

5707003001405

5707003001113

5707003001422

5707003001114

57021.073

57022.074

57019.071

57022.074

57019.071

087-3947917

091-1791782

080-8783417

089-8675714

097-2359324

 

25

มูลนิธิป่า-ทะเล เพื่อชีวิต

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

4 คน

นางสาวมนัสวี  ถิ่นท่าเรือ

นางสาวเมธาวี  ถิ่นท่าเรือ

นางสาวกมลชนก ชูจร

นายวิชัย แนมจันทร์

5707003001431

5707003001433

5707003001458

5707003001439

57022.074

57022.074

57022.074

57022.074

083-6345924

084-6294497

091-3201612

098-0694122

 

26

กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

3 คน

นางสาวศุภลักษณ์  โททอง

นางสาวจงกลนี  สีเล

นางสาววิลาสินี  ลาโพธิ์

5707003001145

5707003001107

5707003001139

57019.071

57019.071

57019.071

 

 

27

สำนักงานสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

5 คน

นางสาวศิโรรัตน์ ฉิมละ

นางสาวสุภัชญา หน่อทอง

นางสาวสิรินภา อินทร์กรูด

นางสาวชญานนท์  ถาวรพร

นายธีรพงศ์ นาคทองกุล

5707003001143

5707003001149

5707003001140

5707003001109

5707003001123

57019.071

57019.071

57019.071

57019.071

57019.071

081-6918452

093-6807512

090-7062295

083-5926715

090-8655098

 

28

สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะพิทักษ์

จ.ชุมพร

5 คน

นายประสงค์ งิ้วสุบรรณ

นางสาวสุทธิรัตน์ พุ่มพุนพิน

นางสาวสุภาวรรณ  ผลอนันต์

นางสาวอารีรัตน์  รักสวัสดิ์

นางสาวมัลลิกา  ทองตากรณ์

5707003001226

5707003001246

5707003001248

5707003001256

5707003001235

57020.072

57020.072

57020.072

57020.072

57020.072

093-5814627

093-7264032

062-4962994

095-4133885

061-8244392

 

29

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

4 คน

นางสาวบุษบา  ช่วยพรหม

นางสาวอัญธิกา  เผือกภูมิ

นายอภิชาต   อาษา

นายพงศธร  คงอุดหนุน

5707003001459

5707003001456

5707003001450

5707003001428

57022.074

57022.074

57022.074

57022.074

090-1670151

087-2163217

098-0162108

087-6256450

 

30

มูลนิธิรักษ์ไทย

จ.สุราษฎร์ธานี

4 คน

นายจักรกฤษณ์ บุญมี

นายวนัส ไกรสมิเร่

นายธัญวิทย์  คงจีน

นายวิชัย  เจริญจันทร์

5707003001460

5707003001437

5707003001461

5707003001438

57022.074

57022.074

57022.074

57022.074

093-7200223

087-6788530

090-4909968

098-0192278

 

31

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

5 คน

นางสาวอรอุมา  มณีสม

นายวรากร ขอค้า

นางสาวกั,ญาณี  พรหมเพชร

นายวีระชัย  ทองอินทร์

นางสาวเปรมญาดา ชูประเสริฐ

5707003001357

5707003001341

5707003001305

5707003001344

5707003001327

57021.073

57021.073

57021.073

57021.073

57021.073

098-0143802

081-0826953

084-6281912

085-7891648

093-7671630

 

32

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9

ต.ใบไม้ อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี

5 คน

 

นางสาวกนกวรรณ ณ สงขลา

นางสาวพัชณี  ชูช่วย

นางสาวเพ็ญจิต คงภุชงค์

นายสรวิชญ์  มาลาทอง

นายสุทธิศักดิ์  สุขแป้น

5707003001401

5707003001429

5707003001430

57070030011443

5707003001446

57022.074

57022.074

57022.074

57022.074

57022.074

094-8906707

083-1053863

095-8324083

092-9083425

091-3243140

 

33

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 คน

 

นางสาวช่อผกา  บัวทอง

นางสาวณชนก  ร่าหมาน

5707003001414

5707003001415

57022.074

57022.074

093-6827709

093-7868913

 

34

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

5 คน

 

นายณัฐพงศ์  ดวงแป้น

นายธนพล  พัดดำ

นายธนากร  สกุลแพทย์

นางสาวเบญจวรรณ  พันธ์คง

นางสาวสุดารัตน์  บุญทิพย์

5707003001112

5707003001117

5707003001120

5707003001126

5707003001148

57019.071

57019.071

57019.071

57019.071

57019.071

 

 

35

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร

1 คน

นางสาวอรัญญา  มีครุฑ

5707003001155

57019.071

084-3276341

 

36

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อ.ขนอม

จ.นครศรีธรรมราช

1 คน

นางสาวศิรินันท์  วิเชียรทอง

5707003001141

57019.071

086-9446749

 

 

รวม 36 องค์กร 136 คน