รายชื่อหน่วยฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาภาษาไทยธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วย/สถานที่ประกอบการ

ตำแหน่งที่ออกหนังสือถึง

1

นางสาวสุเมตตา แสนเฉย

นางสาวประภัสสร โพธิ์เพชร

นางสาวจิริภัทร เรียงพัฒน์

นางสาวมาริษา วรรณสิน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

2

นางสาววราพร เชนแก้ว

สำนักสติถิจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาคารส่วนราชการชั้น 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ท่านสติถิจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3

นางสาววสิณีย์ บุญเทพ

เทศบาลเมืองนาสาร

30 ถ.เทศบาล 2 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

นายกเทศบาลเมืองนาสาร

4

นางสาวช่อผกา ศรีสุข

โรงเรียนประถมพุทธนิคม

280/2 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.เมือง        จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมพุทธนิคม

5

นางสาวนลินี สรรพขาว

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

223 ถ.ลูกเสือ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง    จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

6

นายภาคภูมิ โปณะพอง

ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง     สุราษฎร์ธานี

ถ.ตลาดใหญ่ 7 ต.ตลาด อ.เมือง                    จ.สุราษฎร์ธานี 84000        

 

นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วย/สถานที่ประกอบการ

ตำแหน่งที่ออกหนังสือถึง

7

นางสาวปิยวรรณ พัฒน์เขียว

นางสาววัลย์ภา บุญประเสริฐ

นางสาวอรัญญา ดำมณี

ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15 ม.1 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

หน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

8

นางสาวเบญจมาศ  วงแสวง

นางสาวสมฤดี  อ่วมพัด

นางสาวอรพิมล กล่อมกลั่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27/8 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี

9

น.ส.อมรรัตน์ โสภณอัมพรพงศ์

สำนักงานสหกรณ์การเกษตรท่าชนะจำกัด

387 ม.4 ต.ท่าชนะ อ. ท่าชนะ                 จ.สุราษฎร์ธานี 84170

นางประพัน สุวรรณรักษ์ ตำแหน่งผู้จัดการ

10

นางสาวปริษา  เพ็ชรศิริ

นางสาวเฉลิมขวัญ นุ่นแก้ว

โรง เรียนนิคมสร้างตนเอว

ที่อยู่ของหน่วยงาน: ต.ขุนทะเล  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง

11

นางสาวปาริฉัตร อักษรสม

 

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

261/21 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12

นายสุรศักดิ์ ฤกษ์อ่อน

 

 

 

โรงเรียนวัดปากคู

รร.วัดปากคู ม.1 ต.ช้างซ้าย

 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

84160

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคู

 

 

 

 

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วย/สถานที่ประกอบการ

ตำแหน่งที่ออกหนังสือถึง

 

13

นางสาวสุภาภรณ์ ชูร่วง

โรงเรียนบ้านทับท้อน

ม.4 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์

 จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

14

นางสาวสุธามาส แก้วสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

หมู่ที่ 3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง

จ.สุราษฎร์ธานี 84150

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

 

15

นางสาวมนัญชญา ชูศักดิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมู่ที่ 10 ต.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

84180

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

 

16

นางสาวอนงนุช เจริญสุข

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5

100/2 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5

 

17

นายยุทธนา หลงเชิง

นางสาวอารียา กองเกลื่อน

โรงเรียนวัดชยราม

หมู่ที่ 1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา

จ.สุราษฎร์ธานี 84110

077-431122

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชยราม

 

18

นางสาวพรพิมล จันทร์ทอง

นางสาวดรุณี เสมอหน้า

 

 

โรงเรียนบ้านซอย 2

หมู่ที่ 9 บ้านนิคมซอย 2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย 2

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วย/สถานที่ประกอบการ

ตำแหน่งที่ออกหนังสือถึง

 

19

นางสาวณัฐณิชา แพะทอง

นางสาวเอมวิกา รักเจริญ

 

โรงเรียนวัดสมหวัง

ม.8 บ้านสมหวัง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-409021

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมหวัง

 

20

นางสาวนาตาชา  หีมโหด นางสาวนุชจรี  ฑามาศ 

 

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

198 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

84000

ผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี

 

21

นางสาวมณีวรรณ  แซ่อ่าง

เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)

129 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถี  ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการภาค

 

22

นางสาวธิดารัตน์  บัวยม

 

โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

57 หมู่ 1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 โทร 077-622784

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

 

23

น.ส.จุฑาพร  บุญราม 

น.ส.อรพิมล  กล่อมกลั่น  

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง

118  ม.3 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง

 

24

นางสาวพัชราภรณ์ ฉิมดี

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

261/29  ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000Tel. 077-205-317

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

ที่อยู่หน่วย/สถานที่ประกอบการ

ตำแหน่งที่ออกหนังสือถึง

 

25

นายภานุทัต ไชสุริยา

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมกิจการพลเรือนทหาร (อาคาร 6) กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

26

นางสาวสุภาพร สังข์คำ

นางสาวฤดี  หิตาโร

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 106 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

 

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8

 

27

นางสาวพันธกานต์ อินทร์โอภาส

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง                     จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-273 515

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕