รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

จำนวน 11 คน

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม กลุ่มเรียน 57018.071

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

ลำดับ

หน่วยงาน

เรียน/ส่งหนังสือ

ที่อยู่ เบอร์โทรของหน่วยงาน

ชื่อ-สกุล (นักศึกษา)

เบอร์โทรศัพท์

1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ชั้น 1 ถ.อาภากร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

โทร 077-507-753

โทรสาร 077-507-776

1. นายชรินกร อ่ำศรี

 

2. นายวสันต์ ทองแป้น

 

2

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ถ.อุดรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

โทร 075-623-966

 

1. นายวรินทร ไกรชู

 

2. นางสาวพจวรรณ์ เกตุกุล

 

3

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง

วัฒนธรรมจังหวัดตรัง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง

ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 1

ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-217-585

1. นางสาวสุวนันท์ คงเวช

 

4

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ถ.สุขุม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

จ.สงขลา 90000

โทร 074-327-147

1.นายกานต์ชาติ ปิ่นทองคำ

 

2.นางสาวสุทธิดา บัวทอง

 

5

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด       สุราษฎร์ธานี

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. นางสาวอรอมล ฤทธิกัน

 

2. นางสาวปณัฐฎา ขอจุลซ้วน

 

6

พิพิธภัณฑ์ไทยหัว

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ไทยหัว

1.นายณฤทธิศักดิ์ แสงหิรัญ

 

 

สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

 

1.นายธีระพล ติ้วต้ง