โซน 6 จังหวัดภูเก็ต

9

5707127001123

5707127001138

นางสาวเมลินี ทองชล

นางสาวสุภาพร เพ็งศรี

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อ.กระทู้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

โทร 076 354204,

076 211877

Fax 076 210422

โซน 7 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

10

5707127001102

5707127001127

นางสาวกรกมล คิดขยัน

นางสาวรัตนาภรณ์ เขียวเสน

True Library

คุณ ดรุณี รักพงษ์ไพโรจน์

โทร 02-8599102

Fax  02-8599253

11

5707127001101

5707127001133

นางสาวกนกวรรณ  สายบุตร

นางสาวสุดารัตน์  พรหมเพ็ชร

หอสมุดมารวย

หัวหน้าห้องสมุดมารวย

โทร 02 0099777

12

5707127001107

5707127001114

นางสาวจุฑารัตน์ นิยมแก้ว

นางสาวนาฏธิดา สีขวัญ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร:02 4737000 ต่อ1700

Fax: 02 34664342

13

5707127001122

5707127001145

นางสาวมรกต พัตน์แช่ม

นางสวอรอุมา ผลสว่าง

สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โทร 02 2445242

Fax 02 6687137

14

5707127001103

นางสาวกาญจนา ทิพย์ญาณ

Asian Institute of Technology Library

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

โทร 025 245000

Fax 025 245850

15

5707127001120

5707127001141

นางสาวภัททิรา ว่องพจมาน

นางสาวหทัยกาญจน์  แก้วสีใส

สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โทร 02 9426800 ต่อ 1705

Fax 025 135690