สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจจัดโครงการ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัเพื่อจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

โดยท่านวิทยากร ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ มาบรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษ รวมถึงเทคนิคต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ Youth Power in ASEAN+3 โดยมีกำหนดการวันที่ 22 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมราชพฤกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์