โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก” ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านการวิจัย สำหรับคณาจารย์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านการวิจัย ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    สุราษฎร์ธานี โดยมีความมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ ข้อมูลที่สะท้อนย้อนกลับอันจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษา องค์กร ชุมชนและท้องถิ่น ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักวิชาการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก

 

วิทยากร

          ดร.จินตนาภา  โสภณ

 ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ วช.

กำหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561

เวลา

รายละเอียด

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมรับเอกสาร

08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดโครงการ โดย ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09.00 – 12.00 น.

การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างไรให้ได้รับทุนจาก วช.

โดยวิทยากร ดร.จินตนาภา โสภณ

ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ วช.

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

ปฏิบัติการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยวิทยากร ดร.จินตนาภา  โสภณ

ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ วช.

16.00 – 16.30 น.

พิธีปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.