ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก” ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถทางด้านการวิจัย สำหรับคณาจารย์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านการวิจัย ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    สุราษฎร์ธานี โดยมีความมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ ข้อมูลที่สะท้อนย้อนกลับอันจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษา องค์กร ชุมชนและท้องถิ่น ต่อไป

 

วิทยากร

          ดร.จินตนาภา  โสภณ

 

 ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ วช.