โครงการ " แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารกับหน่วยงานภายนอกและการจัดทำข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ระหว่างหน่วยงานภายนอก (MOU) "

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย  สุขวุ่น และเจ้าหน้าที่ของคณะ ได้มีโอกาสต้อนรับ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และเจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย งานวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร และนำความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ