แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น 

 

      ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความจำเป็นต้องมีหน่วยวิจัย เพื่อให้การค้นคว้าวิจัยมีความลุ่มลึกเฉพาะทางและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน คณะฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่งานวิชาการเกี่ยวกับสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถิ่นโดยนำเสนอในรูปแบบของงานวิจัย บทความ หนังสือ ตำรา การประชุมทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ

IMG_2646.JPGIMG_2645.JPGIMG_2644.JPGIMG_2642.JPGIMG_2641.JPGIMG_2639.JPGIMG_2638.JPGIMG_2637.JPGIMG_2636.JPGIMG_2635.JPG