โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน

 

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี