คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผนึก ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4
จัดโครงการ "ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา"

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ร่วมกับ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ จัดโครงการ "ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา" ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนผู้นำสโมสรนักศึกษา และหัวหน้ากลุ่มเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 150 คน 

    ดร.ชยชนน์  โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในด้านภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม การสร้างทีมงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "หน้าที่พลเมืองกับการรับใช้สังคม" โดย ร้อยโทชาติชาย  ศรีคิรินทร์ "เยาวขนกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย" โดย จ.ส.อ.เอกพรรค  หลักชัย และ "ผู้นำกับบทบาทเชิงสร้างสรรค์ โดยจ่าสิบเอกนันทิ  สังขรัตน์ และอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมทั้ง 3 วัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และภาวะผู้นำ และวันสุดท้ายจัดกิจกรรมการแสดงออกถึงความกตัญญู และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี ดร.ชยชนน์  โพธิ์ทิพย์ และนางสาวเยาวลักษณ์  ปานแดง และสโมสรนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 อโนทัย  คงคาช่วย  :  ข่าว
สโมสรนักศึกษา  : ภาพ

sru_huso_leader_61-02.jpgsru_huso_leader_61-03.jpgsru_huso_leader_61-01.jpgsru_huso_leader_61-04.jpg