ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓ 

    ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 60 นี้