รายงานประจำปีต่างๆ

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2557

 

 แผนปฎิบัติราชการประจำปี

แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2555

แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2556

แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2557

แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2558

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  2556-2559

 

 

แผนปฎิบัติการงบประมาณรายจ่าย 

รายงานประเมินตนเอง

รายงานประเมินตนเอง 2556

รายงานประเมินตนเอง 2557