ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  27-03-2560   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
  26-03-2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ศึกจ้าวยุทธภพ ครั้งที่ ๒” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  24-01-2560   โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ศึกจ้าวยุทธภพ ครั้งที่ ๒” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ขอเชิญเขาร่วมโครงการ
  24-01-2560   ขอเชิญเขาร่วมโครงการ"ฝึกอบรมอาชีพเสริมการผูกผ้าในพิธต่างๆและการทำไม้กวาดดอกหญ้า
 
เข้าร่วมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์  ครั้งที่ 6
  20-01-2560   เข้าร่วมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 6
 
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยเเพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖o
  20-01-2560   ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยเเพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๖o
 
การรายงานผลการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  20-01-2560   การรายงานผลการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o
  19-01-2560   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖o
 
เชิญอบรมการบันทึกข้อมูลรายวิชาและหลักสูตรอออนไลน์
  19-01-2560   เชิญอบรมการบันทึกข้อมูลรายวิชาและหลักสูตรอออนไลน์
 
ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
  10-01-2560   ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  09-01-2560   ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ขยายวันรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มกราคม 2560
  05-01-2560   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ขยายวันรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มกราคม 2560
 

08-11-2559   โครงการ “ทำบุญตักบาตรประจำเดือน”
22-01-2559   ขอเชิญ..อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านร่วมตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป “โครงการตักบาตรประจำเดือน” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๑๕ น. ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26-11-2558   โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
27-10-2558   ขอเชิญ...อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการตักบาตรประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ลานพลเมือง ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตรอาหารแห้ง จำนวน 9 รูป
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา  
07-12-2559   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
29-11-2559   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
17-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม «เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่»
17-11-2559   ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2
17-11-2559   ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 การพิจารณากระบวนการยุติธรรม
11-11-2559   การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ «วลัยลักษณ์วิจัย» ครั้งที่ 9
11-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
11-11-2559   ขอเชิญชวนอจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)
อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย  
21-12-2559   ขอเชิญคณาจารย์ ส่งบทความวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560
21-12-2559   ขอเชิญกองบรรณาธิการประชุม เพื่อพิจารณาบทความวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
17-12-2559   ขอเชิญกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศ่าสตร์ฯ ตรวจบรุ๊ฟ รอบสุดท้าย ก่อนส่งโรงพิมพ์
11-12-2559   ขอเชิญ กองบรรณาธิการเตรียมต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
02-12-2559   ขอเชิญประชุม กองบรรณาธิการวารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตรวจสอบต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ก่อนส่งโรงพิมพ์)
18-11-2559   สาระน่ารู้สำหรับการพิมพ์บทความวิชาการ
18-11-2559   ประชุมกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ฯ
อ่านทั้งหมด :  ข่าวงานวารสาร