ขอเชิญ กองบรรณาธิการเตรียมต้นฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ก่อนส่งโรงพิมพ์