ขอเชิญกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศ่าสตร์ฯ 
ตรวจบรุ๊ฟ รอบสุดท้าย ก่อนส่งโรงพิมพ์ 

ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น.

ณ ห้องวารสารมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี