แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 เขียนโดย Anothai Kongkachouy 126
ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓ เขียนโดย Super User 141
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 เขียนโดย Super User 113
นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การเรียนรู้เชิงลึก" เขียนโดย Super User 237
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 เขียนโดย Super User 309
ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 เขียนโดย Super User 101
ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" เขียนโดย Super User 193
ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมอบรม "เสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่" เขียนโดย Super User 292
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 324
ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 การพิจารณากระบวนการยุติธรรม เขียนโดย Super User 235