การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
  12-10-2560   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.6 จากโครงการ Rajabhat Camping 2018
  10-10-2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.6 จากโครงการ Rajabhat Camping 2018
 
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560
  27-09-2560   งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560
 
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  14-09-2560   การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่องการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  11-09-2560   สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
โครงการ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เสริมความเข้มแข็งให้้แก่ท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวไกลสู่สากล
  07-09-2560   โครงการ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เสริมความเข้มแข็งให้้แก่ท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวไกลสู่สากล
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 3 แชมป์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ «ราชพฤกษ์เกมส์» ครั้งที่ 13
  01-09-2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 3 แชมป์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ «ราชพฤกษ์เกมส์» ครั้งที่ 13
 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันพุธที่ 30 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี
  30-08-2560   การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันพุธที่ 30 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี
 
พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย  ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand research expo 2017)
  28-08-2560   พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2560 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand research expo 2017)
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานกีฬา ราชพฤกษ์เกมส์
  28-08-2560   การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานกีฬา ราชพฤกษ์เกมส์
 
งานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 วันที่ 18-19 ส.ค. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  20-08-2560   งานวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 4.0 วันที่ 18-19 ส.ค. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
  17-08-2560   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
 

15-07-2560   ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017
12-07-2560   งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
05-07-2560   ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
21-04-2560   ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม «สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่» (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
21-04-2560   ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๓
21-04-2560   การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
07-12-2559   นำเสนอผลงานวิจัยในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 «การเรียนรู้เชิงลึก»
29-11-2559   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
28-11-2559   ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 “สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"
อ่านทั้งหมด :  ข่าวสารงานวิจัย  

ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมไตรมาสที่3(ก.ค. - ก.ย. 60)

ขอเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการ/วิจัยเข้าร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ

การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สนใจดูรายละเอียดตาม link ด้านล่างค่ะ

***Link***